Naar inhoud

Adreswijziging

algemeen


Als je naar Vilvoorde of binnen Vilvoorde verhuist, moet je binnen de acht werkdagen aangifte doen van de adreswijziging. De referentiepersoon (het gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin doet de aangifte. Je kan aangifte doen aan het loket van de dienst burgerzaken, per brief of fax. Als je de aangifte doet aan het loket, breng dan je identiteitskaart mee. Als je de aangifte per brief of fax doet, vermeld dan de naam, de voornaam en het rijksregisternummer of de geboortedatum van elk lid van het gezin, alsook het oude en het nieuwe adres.

 

Vul dit formulier online in om je adreswijziging door te geven en je bespaart een verplaatsing naar de stadsdiensten.

De inschrijving gebeurt na de vaststelling door de wijkpolitie van de reële verblijfplaats, maar vat aan op de dag dat u de aanvraag tot adreswijziging indiende. Na de vaststelling door de wijkagent, ontvang je een brief met de vraag om je aan te bieden aan het loket van de dienst burgerzaken. Op moment van aanbieden worden de identiteitskaarten door de dienst burgerzaken aangepast. 

Voor de aanpassing van de identiteitskaart, dien je in het bezit te zijn van de pin-code van je identiteitskaart.
Indien je niet meer in het bezit bent van jouw pin- en pukcode en de identiteitskaart is nog geldig, dan kan je gratis een nieuwe pin- en pukcode aanvragen op de dienst burgerzaken.

Als je naar een andere gemeente verhuist, moet je je binnen de acht werkdagen aanbieden bij de dienst burgerzaken van de nieuwe gemeente.

Als je naar het buitenland verhuist, moet je hiervan bij de dienst burgerzaken, aangifte doen ten laatste de dag voor het vertrek naar het buitenland. Personen met een vreemde nationaliteit, gelieve 1 foto mee te brengen.


adreswijziging - verhuis naar rusthuis


Een rusthuisbewoner dient een formulier in te vullen en te ondertekenen betreffende zijn/haar verhuis naar het rusthuis. Indien hij dit niet meer kan, mag hij zich laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger. De verantwoordelijke van de instelling dient dit formulier te ondertekenen voor akkoord. 
Klik hier voor het formulier dat de nieuwe bewoners en de verantwoordelijke dienen te ondertekenen. Je dient dit formulier, samen met de identiteitskaart en de pincode ingevuld te bezorgen aan de dienst burgerzaken.


niet vergeten


Indien je verhuisd bent, moet je alle familienamen van je gezinsleden vermelden op de bel en de brievenbus, zodat de voor jouw bestemde briefwisseling kan besteld worden.


adreswijziging minderjarige kinderen


Wanneer een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat, om zijn hoofdverblijfplaats elders te vestigen, moet hij bij zijn aangifte vergezeld worden door de personen of één van de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen. De andere ouder wordt steeds verwittigd van de aangifte van adreswijziging per aangetekende brief. Deze ouder heeft dan 15 dagen de tijd om te reageren. (voorbeeld bij ontzetting uit de ouderlijke macht van de andere ouder, een vonnis van de rechtbank dat niet nageleefd wordt, ...).

Bij verblijfs-co-ouderschap blijft de niet-ontvoogde minderjarige ingeschreven op het laatst gekend adres tenzij:

  • De rechter een andere hoofdverblijfplaats heeft bepaald: vonnis moet voorgelegd worden.
  • De hoofdverblijfplaats wordt vastgelegd bij notariële akte: akte moet voorgelegd worden.
  • Een onderlinge overeenkomst tussen de ouders wordt opgesteld. Deze moet gehomologeerd worden door de Rechtbank van Eerste Aanleg, indien dit akkoord kadert in een echtscheiding met onderlinge toestemming. In alle andere gevallen moet de homologatie gebeuren bij de Jeugdrechtbank.

Onder verblijfs-co-ouderschap wordt verstaan dat de niet-ontvoogde minderjarige even veel tijd doorbrengt bij beide ouders.

E-loket

  • FORM

    Adreswijziging

Contact

dienst burgerzaken
tel. 02 255 79 00

Meer info