Naar inhoud

Huren

   » de huurwetgeving
   » de huur-en installatiepremie
   » de huurdersbond
   » woning- en kameronderzoek
   » woonbezettingsonderzoek


De huurwetgeving


Een brede waaier van informatie over het huren en verhuren van woningen is te bereiken via de portaalsite van de federale overheid. Je vindt er de belangrijke beginselen van de huurwet, info over de huurovereenkomst of -contract, over de huurprijs, de waarborg, wat bij verandering van eigenaar, wat bij geschillen, enz.


naar boven


De huur-en installatiepremie


Het Vlaamse Gewest voorziet een financiële tussenkomst indien je verhuist naar een aangepaste en gezonde woning.
Meer informatie over:

 • de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen,
 • de voorwaarden met betrekking tot de woning die wordt verlaten,
 • de voorwaarden met betrekking tot de nieuwe woning,
 • het bedrag, de duur en wijze van uitbetaling,

vind je op de website over bouwen en wonen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van de Vlaamse overheid.


naar boven


De Huurdersbond Vlaams-Brabant


De Huurdersbond Vlaams-Brabant geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders en wijst op rechten en plichten of helpt bij concrete problemen. BV. bij het opstellen van aangetekende brieven, opzeg, waarborg, …

Meer informatie vind je op de website van de huurdersbond.

naar boven


Woning- en kameronderzoek


Een lekkend dak, slecht sanitair, kapotte ruiten, onveilige elektriciteitsleidingen, …. Sommige woningen en kamers worden in zeer slechte staat verhuurd. Om het recht op kwaliteitsvol wonen voor iedereen te kunnen waarmaken, heeft de Vlaamse overheid een aantal kwaliteitsnormen vastgelegd waaraan iedere woning/kamer moet voldoen.

Ik ben eigenaar
De reglementering is niet bedoeld om de gewone huiseigenaar aan te pakken: wie maar één woning bezit en deze als hoofdverblijfplaats gebruikt hoeft niets te vrezen. Integendeel: de stad, de provincie Vlaams Brabant en de Vlaamse overheid geven tegemoetkomingen aan wie zijn woning renoveert of verbetert (zie huisvestingspremies.)
Huurwoningen en kamers moeten echter aan bepaalde normen voldoen. Als eigenaar moet je die normen respecteren. Anders kan de woning/kamer ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard. Een opeenstapeling van ernstige gebreken kan aanleiding geven tot een fikse boete.

Ik ben huurder
Sommige huurwoningen hebben heel wat gebreken waar de huurder niets aan kan doen. In dat geval kan je een nieuwe woning zoeken. Dan moet je wel je huurcontract verbreken en dat is niet altijd even makkelijk. Meestal moet je daarvoor naar de vrederechter. Je kan ook een kwaliteitsonderzoek aanvragen bij de stad.

Procedure kwaliteitsonderzoek bij de stad

Als je klachten hebt, stuur je de eigenaar een aangetekende brief. Zo laat je hem officieel weten dat je niet akkoord bent met de toestand van de woning.
Herstelt de eigenaar de gebreken niet, dan kan je contact opnemen met het stadsbestuur. Je stuurt daarvoor een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde. Vermeld in de brief een telefoonnummer waar je bereikbaar bent. Of je geeft de brief af op het stadhuis, waar je een ontvangstbewijs voor je aanvraag vraagt. Dan kan de burgemeester de woning laten onderzoeken. Dit onderzoek is gratis.
De huisvestingsambtenaar van de stad verricht een verkennend plaatsbezoek. Indien de toestand ernstig genoeg is, wordt het dossier doorgegeven aan de dienst Huisvesting van de Vlaamse overheid. Een inspecteur van deze dienst zal de woning opnieuw bekijken om een officieel technisch verslag op te maken. Hierbij geeft hij strafpunten voor alle gebreken die hij ziet: hoe slechter de woning, hoe meer strafpunten. Je krijgt een kopie van dit verslag in de bus.
Op basis van dit verslag kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. De eigenaar heeft tijdens de ganse procedure het recht gehoord te worden en de gebreken te herstellen.

Het verschil tussen 'ongeschikt' en 'onbewoonbaar'?
Als de woning 15 strafpunten krijgt, dan kan ze ongeschikt worden verklaard. Een woning is ongeschikt als ze niet voldoet aan de basisvereisten van stabiliteit, veiligheid of comfort. Een woning is onbewoonbaar als ze niet alleen ongeschikt is, maar tevens een risico voor de bewoners vormt. De eigenaar die een ongeschikte of onbewoonbare woning verhuurt, is strafbaar voor de wet.

Het verschil tussen 'woning' en 'kamer'?
De Vlaamse overheid beschouwt een woning als een kamer als de bewoner één of meer basisvoorzieningen moet delen met de bewoners in hetzelfde gebouw. De 3 basisvoorzieningen zijn:

 • een WC die aangesloten is op de riolering,
 • een bad of douche met koud en warm water,
 • een kookgelegenheid.

Een kamer is ongeschikt als ze niet voldoet aan de basisvereisten van stabiliteit, veiligheid of comfort. (minstens 15 punten voor kamers in het technisch verslag) Een kamer is onbewoonbaar als ze niet alleen ongeschikt is, maar tevens een risico voor de bewoners vormt.
Elke kamer kleiner dan 12 m² (plafondhoogte minimum 2,20 m, bijkomend hellende plafonds tot 180m hoog) wordt ongeschikt geadviseerd.

Bij het kwaliteitsonderzoek van kamers gelden regels voor:

 • het volledige gebouw,
 • de kamer,
 • gemeenschappelijke delen.

Reglementering
De kwaliteitsnormen werden door de Vlaamse overheid vastgelegd in de Vlaamse Wooncode en het kamerdecreet. Meer informatie vind je op de website van de afdelingen Woonbeleid en Financiering Huisvestingsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.


naar boven


Woonbezettingsonderzoek


Onaangepast en overbewoond
De bezettingsnorm van een woning is afhankelijk van de totale bewoonbare oppervlakte en van het aantal woonlokalen. De minimumnorm voor één persoon is voor de meeste gevallen vastgelegd op 18 m².
Indien de bewoning de bezettingsnorm overschrijdt, zonder dat zich hierbij een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico stelt, is er sprake van een onaangepaste woonsituatie.
Indien deze overschrijding van de norm wel risico’s met zich meebrengt is er sprake van overbewoning.

Procedure
Enkel in het geval van overbewoning is een procedure voorzien. De huisvestingsambtenaar van de stad verricht een verkennend plaatsbezoek. Indien de toestand ernstig genoeg is, wordt het dossier doorgegeven aan de dienst Wooninspectie van de Vlaamse overheid.
De eigenaar die een overbewoonde woning blijft verhuren, kan bestraft worden met een geldboete.

Kamers

 • Een kamer die technisch in orde is, kan nog onaangepast/ overbewoond zijn op basis van:
 • vloeroppervlakte. Elke kamer kleiner dan 12 m² (plafondhoogte minimum 2.20m, bijkomend hellende plafonds tot 1 80m hoog) wordt ongeschikt geadviseerd. (zie woningonderzoek),
 • bezettingsgraad, op basis aantal woonlokalen. (Een kamer kan uit verschillende lokalen bestaan),
 • bezettingsgraad, op basis gemeenschappelijke voorzieningen. Hier gelden regels in verband met kookgelegenheid, aantal WC’s, douches, …


naar bovenContact

dienst huisvesting
tel. 02 255 47 20

Meer info