Vilvoordse adviesraad voor seniorenbeleid

Oprichten van de Vilvoordse Adviesraad voor Senioren (VIAS) - besluit gemeenteraad van 29 april 2019.

De Vilvoordse adviesraad voor seniorenbeleid (VIAS) is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het seniorenbeleid van de stad Vilvoorde.

Het stedelijke seniorenbeleid heeft als doel het bevorderen van een integraal seniorenbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.
Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de raad:

 1. op vraag van het stadsbestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het seniorenbeleid;
 2. de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de seniorensector, in de ruimste betekenis van het woord.

De raad is samengesteld uit:

 • de afgevaardigden van seniorenverenigingen die een actieve werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan. Iedere vereniging wordt verzocht één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te duiden;
 • de afgevaardigden van organisaties en instellingen die werken voor of met senioren;
 • deskundigen, die door de gemeenteraad worden aangeduid. Deze leden mogen niet meer bedragen dan 1/10 van de leden van de groep van afgevaardigden.
 • Individuele leden. Deze mogen niet meer dan 1/3 van het aantal afgevaardigde van verenigingen en organisaties uitmaken.

De raad kan te allen tijde waarnemers uitnodigen met raadgevende stem:

 • stedelijke ambtenaren van publieke instellingen die op het gebied van seniorenbeleid actief zijn;
 • de schepen voor sociale zaken
 • de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het secretariaat van de raad wordt verzorgd door het Sociaal Huis.

Een vereniging die lid wenst te worden van de raad dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter van de raad. De aanvraag tot lidmaatschap wordt voorgelegd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad

De afgevaardigden van de seniorenverenigingen worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een rust- en of overlevingspensioen genieten of de normale pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben of, indien nog niet gepensioneerd zijnde, de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben en een daadwerkelijke activiteit in hun vereniging uitoefenen;
 • lid zijn van de vereniging die men vertegenwoordigt;
 • geen lid zijn van de gemeenteraad;
 • woonachtig zijn in de stad;
 • niet meer dan één vereniging vertegenwoordigen.