Vilvoordse adviesraad voor toegankelijkheid

Oprichten van de Vilvoordse Adviesraad voor Toegankelijkheid (VAT) - besluit gemeenteraad van 29 april 2019.

De Vilvoordse adviesraad voor toegankelijkheid (VAT) is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op personen met een handicap. De VAT is er voor alle doelgroepen: fysiek, mentaal, auditief en visueel gehandicapten en voor alle leeftijden. De VAT kan op eigen initiatief of op vraag van de stad knelpunten signaleren, voorstellen formuleren en adviezen verstrekken inzake hulpverlening, vrijetijdsbesteding, cultuur, sociale integratie en sensibilisering.

Sinds haar oprichting in 1991 hebben VAT en de leden zich als vrijwilligers belangloos ingezet voor hun (veelal zware) gehandicapte lotgenoten. Sinds 2002 is de VAT ook uitgegroeid tot een officieel erkende adviesraad van onze stad en heeft die al heel wat bereikt en verwezenlijkt. Niet altijd de grote, zichtbare problemen werden aangepakt maar evenzeer en nog meer zelfs de kleine zorgen en problemen van alledag.

Het stedelijke beleid voor personen met een handicap heeft als doel het bevorderen van een integraal beleid voor personen met een handicap in het belang van alle inwoners van de stad.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de VAT:

 1. op vraag van het stadsbestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen en evaluatie houden over alle aangelegenheden betreffende het beleid voor personen met een handicap;
 2. de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de sector voor personen met een handicap, in de ruimste betekenis van het woord.

Het secretariaat van de VAT wordt verzorgd door het Sociaal Huis.

Samenstelling

Zijn lid van de Vilvoordse adviesraad voor toegankelijkheid:

 • De afgevaardigden van verenigingen en instellingen voor personen met een handicap die een actieve werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente of een deel ervan. Iedere vereniging of instelling wordt verzocht één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te duiden.
 • Individuele personen die zelf of in hun omgeving geconfronteerd worden met een handicap.

De Vilvoordse adviesraad voor toegankelijkheid kan te allen tijde waarnemers uitnodigen met raadgevende stem:

 • stedelijke ambtenaren van publieke instellingen die op het gebied van beleid voor personen met een handicap actief zijn,
 • deskundigen.
 • de schepen voor sociale zaken.

Het college van burgemeester en schepenen wijst een stedelijke ambtenaar aan om de vergadering van de Vilvoordse adviesraad voor toegankelijkheid bij te wonen en het secretariaat ervan waar te nemen.

Verenigingen, organisaties of individuen die lid wensen te worden van de VAT dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter van de raad. De aanvraag tot lidmaatschap wordt voorgelegd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.

De afgevaardigden van de verenigingen en instellingen voor personen met een handicap worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging en instelling, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden

 • lid zijn van de vereniging die men vertegenwoordigt;
 • geen lid zijn van de gemeenteraad;
 • de vereniging of organisatie die zij vertegenwoordigen moet actief zijn in de stad Vilvoorde;
 • niet meer dan één vereniging vertegenwoordigen.

De individuele leden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • geen lid zijn van de gemeenteraad;
 • woonachtig zijn in Vilvoorde.