Vilvoordse mobiliteitsraad

De Vilvoordse mobiliteitsraad heeft als doel het bevorderen van een integraal mobiliteitsbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de adviesraad:

  1. op vraag van het stadsbestuur, op eigen initiatief of omdat er een wettelijke verplichting is, adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het mobiliteitsbeleid;
  2. oplossingen zoeken voor gemelde probleemsituaties;
  3. voorstellen doen of advies verlenen voor (her)aanleg of (her)inrichting van straten en kruispunten.

De adviesraad heeft verder als taak het overleg tussen de verschillende belanghebbenden te bevorderen. De adviesraad kan zelf activiteiten organiseren in het belang van het beleidsdomein. De adviesraad kan bijdragen tot de uitvoering van het beleidsdomein.

De mobiliteitsraad bestaat uit 20 geëngageerde burgers. Elk lid zetelt in de raad ter persoonlijke titel. Naast deze 20 stemgerechtigde leden wordt de vergadering bijgewoond door de mobiliteitsambtenaar, de schepen van mobiliteit en een vertegenwoordiger van de lokale politie.