Vilvoordse mobiliteitsraad

De Vilvoordse mobiliteitsraad heeft als doel het bevorderen van een integraal mobiliteitsbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de adviesraad:

  1. op vraag van het stadsbestuur, op eigen initiatief of omdat er een wettelijke verplichting is, adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het mobiliteitsbeleid;
  2. oplossingen zoeken voor gemelde probleemsituaties;
  3. voorstellen doen of advies verlenen voor (her)aanleg of (her)inrichting van straten en kruispunten.

De adviesraad heeft verder als taak het overleg tussen de verschillende belanghebbenden te bevorderen. De adviesraad kan zelf activiteiten organiseren in het belang van het beleidsdomein. De adviesraad kan bijdragen tot de uitvoering van het beleidsdomein.

Oproep: zetelen in de Vilvoordse mobiliteitsraad?

Het stadsbestuur wil inspraak bevorderen en heeft hiervoor verschillende adviesraden opgericht. De Vilvoordse mobiliteitsraad (ViMoRa) adviseert het bestuur op het domein van mobiliteit, steunend op hun kennis van de lokale situatie. Het doel is een integraal en duurzaam mobiliteitsbeleid in het belang van alle inwoners van de stad. De mobiliteitsraad komt gemiddeld vier keer per jaar samen.

Op de raad komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • voorontwerpen met betrekking tot mobiliteit,
  • onderzoek m.b.t. gekende mobiliteitsknelpunten en opkomende probleemsituaties,
  • in voorbereiding zijnde regelgeving en plannen op bovenlokaal of lokaal niveau.

Samenstelling mobiliteitsraad
De mobiliteitsraad telt minimaal 12 en maximaal 20 leden. Elk lid zetelt in de raad ter persoonlijke titel. Er wordt gestreefd naar een diverse en relevante samenstelling van de mobiliteitsraad. Deskundigheid inzake mobiliteit is hierbij een plus, maar zeker geen vereiste. Bij de samenstelling wordt er gestreefd naar een evenwicht op het vlak van gender, leeftijd, culturele afkomst, opleidingsniveau, kennis van de verschillende wijken en mobiliteitsmodi.

Stel je kandidaat
Heb je interesse om mee na te denken over mobiliteit in onze stad? Bezorg ons dan voor maandag 13 juli 2020 een korte motivatiebrief en cv.

Ga in je motivatiebrief niet alleen in op je eventuele deskundigheid, maar licht ook toe van welke Vilvoordse wijken je de lokale situatie goed kent en met welke vervoersmiddelen je voornamelijk ervaring hebt. In je cv komen op zijn minst je contactgegevens, nationaliteit, geboortejaar, opleiding en ervaring

Motivatiebrief en cv te bezorgen via de post aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt z/n te 1800 Vilvoorde of via info@vilvoorde.be.