Vilvoordse mobiliteitsraad

De Vilvoordse mobiliteitsraad heeft als doel het bevorderen van een integraal mobiliteitsbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de adviesraad:

 1. op vraag van het stadsbestuur, op eigen initiatief of omdat er een wettelijke verplichting is, adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het mobiliteitsbeleid;
 2. oplossingen zoeken voor gemelde probleemsituaties;
 3. voorstellen doen of advies verlenen voor (her)aanleg of (her)inrichting van straten en kruispunten.

De adviesraad heeft verder als taak het overleg tussen de verschillende belanghebbenden te bevorderen. De adviesraad kan zelf activiteiten organiseren in het belang van het beleidsdomein. De adviesraad kan bijdragen tot de uitvoering van het beleidsdomein.

De adviesraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers van:

 • milieuraad;
 • jeugdraad;
 • sportraad;
 • raad lokale economie;
 • VAT;
 • VIAS;
 • fietsersbond;
 • verkeerspolitie;
 • ieder onderwijsnet;
 • Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen.

Ook andere geïnteresseerde en betrokken bewoners of vertegenwoordigers uit andere raden kunnen zich kandidaat stellen.

De stemgerechtigde leden worden aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Voor raden/organisaties onderzoekt het college of zij voldoen aan de voorwaarden om lid te worden van de adviesraad. Voor particuliere leden neemt het college zijn beslissing voor de toetreding op basis van het advies van de adviesraad.

Niet-stemgerechtigde leden van de adviesraad zijn:

 • de bevoegde schepen;
 • ambtenaren die door het college zijn aangeduid om de adviesraad te ondersteunen;
 • deskundigen die op initiatief van de adviesraad kunnen uitgenodigd worden;
 • gemeenteraadsleden.