Openbaar onderzoek: ontwerp van beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en bijhorende Milieueffectenrapportage.