dienst Ruimtelijke Ordening

Het beleidsdomein ruimtelijke ordening omvat drie grote onderdelen: planologisch beleid, vergunningenbeleid en handhavingsbeleid.

De dienst zorgt voor de opmaak en herziening van het ruimtelijk structuurplan en de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Ze behandelt stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen. Ook bouwovertredingen worden hier vastgelegd en opgevolgd. De dienst heeft een handhavingsambtenaar die de strijd aangaat tegen de onvergunde opsplitsing van eengezinswoningen.

De dienst neemt ook het secretariaat van de GECORO waar.