Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) zoekt voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2019 10.30 u.
De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de stad en krijgt bij decreet allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, zoals (verplichtend) advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen en allerhande gemeentelijke verordeningen rond stedenbouw.

De GECORO kan ook op eigen initiatief adviezen over ruimtelijke planning formuleren.

Wedersamenstelling


De GECORO wordt, zoals decretaal vastgelegd, samengesteld na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Deze adviesraad bestaat enerzijds uit deskundigen en anderzijds uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de stad (vastgelegd door de gemeenteraad). Alle ingediende kandidaturen worden ook door de gemeenteraad beoordeeld.

Kandidatuur


Heb je door je opleiding of beroepservaring affiniteit met ruimtelijke planning/ordening? Ben je op de hoogte van het ruimtelijke beleid in Vilvoorde of wens je je hierin te verdiepen? Ben je bereid om tijd vrij te maken om deel te nemen aan vergaderingen van de GECORO en hiervoor de nodige documenten en rapporten door te nemen? Dan kom je in aanmerking om als deskundige in de GECORO van Vilvoorde te zetelen. Ben je bereid om de commissie voor te zitten en om alles in goede banen te leiden, stel je dan eveneens kandidaat als voorzitter.


Kandidaatstelling


Stuur ons je kandidatuur vóór 31 augustus 2019 via een brief of mail met een kort curriculum vitae met motivatie, gericht aan:

Het college van burgemeester en schepenen
Stadhuis Vilvoorde - Grote Markt z/n - 1800 Vilvoorde
Tel.: 02 255 47 14
E-mail: katrien.de.mets@vilvoorde.be

Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met o.m. genoten opleiding, diploma’s en ervaring. De GECORO vergadert gemiddeld 5 keer per jaar en meestal ’s avonds op een weekdag. De leden van de GECORO zijn gehouden een deontologische code na te leven.

Aangezien in de GECORO niet meer dan twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn, willen we met deze oproep ook zoveel mogelijk vrouwelijke kandidaten bereiken.

Nadere toelichting hierover is te vinden op de website https://ruimtelijkeordening.be/, alsook via http://www.gecoro.info/.

Meer informatie over de GECORO van Vilvoorde kan je terugvinden via www.vilvoorde.be/gecoro.