Je bent een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk of je bent een familielid van een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk en je hebt nog geen elektronische vreemdelingenkaart maar je verblijft al van voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020

MAAK EEN AFSPRAAK

Let op!

Je hebt al een brief van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ontvangen om een nieuwe verblijfskaart aan te vragen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. De M-kaarten kunnen vanaf heden aangevraagd worden. De N-kaarten zijn echter nog niet beschikbaar. Op het moment dat de N-kaarten aangevraagd kunnen worden zullen wij het hier vermelden.

Als je huidige verblijfskaart binnenkort vervalt kan je wel een afspraak maken voor een vervangend document.

Je brengt mee

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk:

 • Je geldig paspoort of je geldige identiteitskaart.
 • Een uittreksel uit het strafregister dat maximum zes maanden oud is.
 • Het bewijs dat je als werknemer, zelfstandige, student of beschikker van voldoende bestaansmiddelen, gebruik hebt gemaakt van je recht op vrij verkeer, voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020).
  • Werknemer: werkgeversattest (bijlage 19 bis) of arbeidsovereenkomst;
  • Zelfstandige: het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met ondernemingsnummer, of het bewijs dat je ervan bent vrijgesteld en het bewijs dat je bent aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen door middel van een modelattest, ons overgemaakt door de sociale kas op het e-mailadres vreemdelingen@vilvoorde.be;
  • Beschikker van voldoende bestaansmiddelen: het bewijs dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt (uitkering pensioen / invaliditeit / beroepsziekteverzekering, een grote som spaargeld, inkomsten uit arbeid in een andere (lid)staat, bestaansmiddelen die je verkrijgt via een derde,…) en het bewijs van je ziekteverzekering;
  • Student: het bewijs dat je ingeschreven bent aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, het bewijs dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt en het bewijs van je ziekteverzekering.

Familieleden:

 • Je geldig paspoort of je geldige identiteitskaart.
 • Een uittreksel uit het strafregister dat maximum zes maanden oud is.
 • Bewijs dat je, als familielid, gebruik hebt gemaakt van je recht op vrij verkeer voor het einde van de overgangsperiode (31/12/2020).
 • Bewijs van verwantschap of partnerschap met de onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die begunstigde van het terugtrekkingsakkoord is.
  • Voor echtgenoten of gelijkgestelde partners: de huwelijksakte of het bewijs van geregistreerd partnerschap – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler – of indien dit onmogelijk is enig ander geldig bewijs;
  • Voor wettelijke partners: het bewijs van het wettelijk geregistreerd partnerschap – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler – en het bewijs van duurzame en stabiele relatie (bewijs dat men voor de aanvraag gedurende minstens één jaar heeft samengewoond of bewijzen dat men elkaar reeds twee jaar kent en regelmatig contact houdt (brieven, mails, telefoon en minimum drie ontmoetingen voorafgaand aan de aanvraag voor een totaal van 45 dagen) of de geboorteakte van een gemeenschappelijk kind);
  • Voor feitelijke partners: recent bewijs van burgerlijke staat en bewijzen van duurzame relatie (het is aangeraden te bewijzen dat je voor de aanvraag gedurende minstens één jaar hebt samengewoond of dat je elkaar reeds twee jaar kent en regelmatig contact houdt (brieven, mails, telefoon en minimum drie ontmoetingen voorafgaand aan de aanvraag voor een totaal van 45 dagen) of dat je samen een kind hebt);
  • Voor descendenten jonger dan 21 jaar : geboorteakte of adoptieakte – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler – en voor minderjarige kinderen het bewijs van recht van bewaring;
  • Voor descendenten ouder dan 21 jaar: geboorte- of adoptieakte – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler –, het bewijs van “ten laste zijn” (attest van onvermogen (bewijs dat je geen inkomen hebt en geen onroerende goederen bezit in het land van herkomst), bewijzen van stortingen in het verleden ten gunste van de aanvrager, bewijzen van inkomen van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, bewijs dat je niet ten laste bent van het OCMW (zowel voor de aanvrager als voor de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord).
  • Voor ouders van minderjarige kinderen: geboorteakte van je kind, bewijs dat je kind “ten laste” is (bewijs van je inkomen) en bewijs van je ziektekeverzekering
  • Voor ouders van meerderjarige kinderen: geboorteakte of adoptieakte – indien nodig gelegaliseerd of voorzien van apostille en vertaald door een beëdigd vertaler –, bewijs van “ten laste zijn” (attest van onvermogen (bewijs dat je geen inkomen hebt en geen onroerende goederen bezit in het land van herkomst), bewijzen van stortingen in het verleden ten gunste van de aanvrager, bewijzen van inkomen van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, bewijs dat je niet ten laste bent van het OCMW (zowel voor de aanvrager als voor de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord).
  • Ander familielid dat ten laste is of deel uitmaakt van het gezin: bewijs van (aan)verwantschap en documenten die bewijzen dat je in het land van herkomst ten laste was of inwoonde bij / deel uitmaakte van het gezin van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord, uitgaande van de bevoegde overheid in het land van oorsprong of herkomst. Indien het onmogelijk is om een dergelijk document voor te leggen kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de EU-onderdaan bewezen worden met elk passend middel.
  • Ander familielid met ernstige gezondheidsproblemen: bewijs van (aan)verwantschap en bewijs dat er omwille van ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord strikt noodzakelijk is.