Stadsbestuur zet ook komende jaren sterk in op verkeersveiligheid

Gepubliceerd op donderdag 13 februari 2020 14 u.
Meerjarenplan bevat belangrijke verkeersveilige ingrepen voor de komende jaren. Tal van straten en schoolomgevingen worden heringericht waardoor snel rijden in de schoolomgevingen wordt aangepakt.

De ambities van het stadsbestuur over veiligheid in verkeer werden duidelijk verankerd in het bestuursakkoord en het nieuwe meerjarenplan: inzetten op het STOeP-principe, meer deelmobiliteit, slimme stadsdistributie, een autoluw stadscentrum dat vlot bereikbaar is,…. Maar beter en veiliger verkeer vereist ook ingrepen in het openbaar domein. Tal van straten en schoolomgevingen moeten heringericht worden waardoor snel rijden in de schoolomgevingen wordt aangepakt.

Deze ambities vloeien voort uit eerdere stappen die de voorbije jaren gezet werden. Op basis van de gedetecteerde zwarte punten (lijst met knelpunten) van de politiezone Vilvoorde-Machelen en gesprekken met de onderwijsnetten waarbij bijzondere aandacht ging naar veilige schoolroutes, werd de voorbije legislatuur een eerste lijst van maatregelen vastgelegd. Het ondertekenen van het SAVE-charter in 2015 benadrukt het engagement van het stadsbestuur om ook effectief werk te maken van de vastgelegde maatregelen.

Daar waar de focus eerder lag op de schoolomgevingen, trekt het stadsbestuur de maatregelen nu ook open naar de wijken met een duidelijke link naar het voetgangers- en fietsnetwerk. Om de maatregelen te realiseren wordt een belangrijk budget vrijgemaakt. Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker: “Vanuit mobiliteit ben ik heel blij dat we in ons meerjarenplan structureel aandacht geven aan verkeersveiligheid. Er is in totaal 2,4 miljoen euro gereserveerd voor verkeersveilige maatregelen in deze legislatuur; dit geld zal integraal gaan naar investeringen in de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers.”

Begin januari werd de eerste stap genomen met de heraanleg van twee kruispunten in Koningslo. De heraanleg verbetert de verkeersveiligheid op deze locaties door de kruispunten verhoogd aan te leggen. Op deze manier wordt een remmend effect gecreëerd voor het doorgaand verkeer en zal de oversteekbeweging voor voetgangers en fietsers comfortabeler worden. De bewuste kruispunten werden gekozen omwille van hun ligging langsheen trage verbindingen doorheen de wijk Koningslo.

De werken in Koningslo lopen nu op hun einde. De betonnen kruispunten dienen nu nog 3 weken uit te harden. De volgende ingrepen op de planning zijn 2 kruispunten op de Rollewagenstraat in functie van de verbinding met de fietsbrug over de Woluwelaan. Daarna komt Houtem aan de beurt waarbij de kruispunten van de Kluitingstraat met respectievelijk de Kruipinstraat en Schoewever worden aangepakt. Deze zomer komt het kruispunt van de Willemstraat (Jan Frans) met de Radiatorenstraat aan beurt. In de herfst dan zal in Kassei een fietsverbinding worden gecreëerd tussen de Rubensstraat en de Minnemolenstraat waardoor er een shortcut ontstaat voor de zachte weggebruiker.

Schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes benadrukt het belang van de ingrepen: “Deze werken zullen, zoals alle werken, wel wat overlast met zich meebrengen voor de buurtbewoners. Het gaat echter om plaatselijke werken die normaliter slechts enkele weken zullen duren. Iedereen zal maximaal op de hoogte gehouden worden via bewonersbrieven en - waar nodig – ook via bewonersvergaderingen. De werken streven een veiligere omgeving voor iedereen na. We hopen dan ook op wat begrip en geduld van de omwonenden in afwachting hiervan.