Versterkt vooruit naar een duurzame bruisendse Vlaamse stad aan het water

Gepubliceerd op maandag 25 november 2019 16 u.
Met een ambitieus meerjarenplan en een te beperkt budget maken we er samen het beste van De Vilvoordse coalitiepartners sp.a, Open Vld, CD&V en Groen sloten op 21 oktober 2018 hun bestuursovereenkomst ‘Versterkt vooruit naar een duurzame, bruisende Vlaamse stad aan het water”.

Dit akkoord werd (conform de Vlaamse Regering) het voorbije jaar grondig uitgewerkt en vertaald in een nauwkeurig meerjarenplan: een planning voor de komende zes jaar, op basis van concrete dossiers, om de beleidsintenties maximaal waar te maken.

Uit de verschillende omgevingsanalyses (die aan de basis liggen van de dossiers) wordt duidelijk dat Vilvoorde voor torenhoge uitdagingen staat die veel gelijkenis vertonen met deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en andere grote steden.

Vilvoorde kent, samen met Machelen, de snelste bevolkingsgroei van alle Vlaamse steden, heeft het hoogste aandeel kinderen en heeft de drempel genomen naar hyperdiversiteit (waarbij geen enkele cultuurgemeenschap nog de meerderheid uitmaakt). Daarnaast wijzen alle sociale parameters naar een verdergaande sociaal-economische dualisering van de bevolking, waarbij de absolute armoedecijfers fors stijgen (ook van kinderen die opgroeien in armoede). Ook de sociale indicatoren in het onderwijslandschap (zoals vroegtijdige schooluitval, zittenblijvers, sancties, …) bevestigen de grote sociale uitdagingen waarvoor onze stad staat.

De toename van de bevolking en het achterblijven van de voorzieningen, plaatst stad Vilvoorde dan ook voor grote investeringsuitdagingen. De behoefte aan bijkomende kinderopvang, onderwijsvoorzieningen en sport- en speelinfrastructuur was nog nooit zo groot als vandaag. Ook op het vlak van allerlei welzijnsvoorzieningen (jeugd-welzijnswerk, armoedebeleid, psychologische hulpverlening, …) blijft de Vilvoordse regio (net als de rest van Halle-Vilvoorde) structureel achterop hinken.

Daarnaast wordt onze stad geconfronteerd met een sterke milieudruk. Als bijzonder dichtbevolkte stad ervaren we zowel rond luchtkwaliteit en geluidshinder als rond de (historische) bodemproblematiek gigantische uitdagingen om Vilvoorde uit te bouwen tot een duurzame stad met hoge woon- en levenskwaliteit. Het onder controle krijgen van de gigantische mobiliteitsdruk in en rond de stad blijft daarbij een essentiële doelstelling.

Tegen deze achtergrond heeft het stadsbestuur een zo ambitieus mogelijk meerjarenplan opgemaakt. Ook de komende jaren zullen we moeten verder roeien met veel te korte riemen. Door het niet ingaan op onze jarenlange, onderbouwde vraag tot erkenning als centrumstad, is de Vlaamse Regering verantwoordelijk voor een toenemende ‘verbrusseling’ van Vilvoorde en de noordrand. Door deze miskenning mist Vilvoorde immers jaarlijks 10 miljoen euro werkingsmiddelen. Het stadsbestuur ervaart deze miskenning als een fundamenteel gebrek aan politiek engagement van de Vlaamse Regering om dit deel van Vlaanderen toe te laten alles op alles te zetten om de uitdijende Brusselse agglomeratie te sturen. Alleen zo kan men erover waken dat stad Vilvoorde (en de steden in de noordrand bij uitbreiding) ook in de toekomst een fiere Vlaamse stad blijft waar het goed is om te wonen en te werken en die verder kan worden geconverteerd naar een duurzame en leefbare stad in de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Binnen deze beperkingen heeft het stadsbestuur toch een bijzonder ambitieus en evenwichtig meerjarenplan opgemaakt waarbij maximaal invulling wordt gegeven aan het bestuursakkoord. De krachtlijnen van het meerjarenplan werden gebundeld in 5 thema’s die verder uitgewerkt worden in 12 beleidsdoelstellingen, 45 actieplannen en 257 acties.

Burgemeester Hans Bonte: “Door constructief samen te werken aan zeer concrete dossiers willen we de komende jaren het hoofd bieden aan de grote uitdagingen waar onze stad voor staat. Dit maakt maar kans op slagen indien we op actieve steun en participatie van onze burgers, onze verenigingen en alle Vilvoordse actoren kunnen rekenen.”.