Advies stad Vilvoorde met betrekking tot Broeklin

Gepubliceerd op donderdag 28 januari 2021 12.30 u.
Stad eist garanties van de Vlaamse Overheid en Uplace voor de leefbaarheid en de ontwikkelingskansen van het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen.

In het kader van het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunningsaanvraag van Uplace heeft stad Vilvoorde haar advies gegeven. Het nieuwe project kreeg de naam Broeklin en wenst in eerste instantie een ander soort winkelcentrum te ontwikkelen onder de noemer maakwinkels. Naar aanleiding van opmerkingen op een eerste versie werd door de initiatiefnemer verder gesleuteld aan het programma om Broeklin inpasbaar te maken in de visie die de stad samen met de gemeente Machelen, de provincie Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant de voorbije weken heeft uitgetekend en vastgelegd in een Consensusnota. Deze Consensusnota kwam tot stand na maandenlange onderhandelingen tussen de twee buurgemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant in het kader van het door de Vlaamse overheid erkende Strategisch Project (SP) Vilvoorde-Machelen. De vier partners kregen immers van Vlaanderen de opdracht om een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie voor het 260 hectare groot reconversiegebied vast te leggen.

Het stadsbestuur heeft het nieuwe Broeklin-project grondig bekeken en afgewogen tegen de bepalingen van de Consensusnota. Er werd eveneens door Oran Consulting, in opdracht van de stad, een nauwgezette analyse gemaakt van de mobiliteitseffecten van het project. Stad Vilvoorde heeft zich immers, samen met de partners uit het SP, ingeschreven in de ambitieuze Vlaamse doelstelling om voor de Noordrand volop in te zetten op een kleiner aandeel autoverkeer. Deze ambitie vloeit voort uit het feit dat de directe omgeving van het viaduct van Vilvoorde en de R0 zeer filegevoelig blijken te zijn en de volledige reconversiezone kampt met congestieproblemen.

Het nieuwe Broeklin-project is ontegensprekelijk een reële verbetering ten opzicht van de vorige versie: er is meer aandacht voor de open ruimte en het groene karakter, het programma werd enigszins bijgeschaafd en er werden een reeks mobiliteitsingrepen ingebracht. Er werden ook pogingen ondernomen om tegemoet te komen aan de vrees dat het nieuwe project gemakkelijk kan vervellen tot een grootschalig klassiek winkelcomplex en er worden investeringen voorzien ten gunste van de zwakke weggebruiker.

Deze aanpassingen maken van Broeklin geenszins een evident project. Stad Vilvoorde treedt in zijn advies de scherpe opmerkingen van de andere adviserende partners – de Provincie Vlaams Brabant en de POM - volledig bij en wenst die te versterken door er noodzakelijke voorwaarden voor vergunning van te maken. De gezamenlijke bezorgdheden hebben vooral betrekking op de dreigende mobiliteitsknoop die Broeklin dreigt te veroorzaken indien er geen duidelijke en harde garanties zijn naar efficiënte overheidsinvesteringen inzake mobiliteit die het volledige reconversiegebied ontwikkelingskansen moet bieden op een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling. Zo moet onder meer het knelpunt van rotonde de Vuist, wellicht middels een ondertunneling, worden weggewerkt, dient de Budasteenweg te worden rechtgetrokken om te zorgen voor een vlotte bereikbaarheid van de Machelse site voor bezoekers komende uit Brussel, dient de Ringtrambus zijn ambities waar te maken o.m. door een directe aansluiting van de Stationlei met de CAT-site middels een ondertunneling van de spoorbundel.

Deze mobiliteitsmaatregelen worden reeds jarenlang aangekaart bij de Vlaamse Overheid en wachten op duidelijke engagementen van de Vlaamse Regering. Zonder de realisatie van deze maatregelen is een globale evenwichtige reconversie van het gebied zo goed als uitgesloten.

Vilvoorde onderschrijft eveneens de vrees van de provincie Vlaams-Brabant en de POM dat er waakzaamheid moet geboden worden dat het concept maakwinkels ook in de praktijk zal worden gerealiseerd en op termijn zal worden gehandhaafd. Daarom verzoekt Vilvoorde in zijn advies dat de eenzijdige engagementen van de initiatiefnemer worden omgezet in sluitende verbintenissen waarbij de lokale partners hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Tot slot is het stadsbestuur ervan overtuigd dat ook het nieuwe Broeklin-project veel te veel autoverkeer genereert naar het filegevoelige gebied onder het viaduct van Vilvoorde. In dat kader vraagt Vilvoorde een verdere vermindering van het aantal parkeerplaatsen door het schrappen van een tijdelijk parkeergebouw met 1 020 parkeerplaatsen. Het is absurd vandaag een parkeergebouw te vergunnen om het morgen terug te recycleren naar KMO-cluster. Het reconversiegebied kan op de Broeklin-site geen parking van 4 500 parkeerplaatsen verdragen zonder een zware hypotheek te leggen op de leefbaarheid van het gebied en op de kansen voor een globale reconversie van de oude industriële zone Vilvoorde-Machelen. Met deze extra parking wordt immers gemikt op een auto-aandeel van 85% van de bezoekers, daar waar de ambitie van de Vlaamse overheid en van de publieke partners van het SP voor het gebied op 50% ligt.

Vilvoorde wil ten allen tijde meewerken aan de verdere zoektocht naar een gepaste evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het gebied binnen de krijtlijnen van de consensusnota. In dat kader dringt de stad aan op duidelijke engagementen vanwege de Vlaamse Overheid om de betrokken besturen en de private actoren perspectieven te bieden op vooruitgang.