Vilvoords stadsbestuur start (opnieuw) procedure tot vernietiging van vergunning Uplace voor Broeklin-project

Gepubliceerd op dinsdag 4 mei 2021 14 u.
Het Vilvoordse stadsbestuur heeft een verzoekschrift opgemaakt voor de Raad van Vergunningsbetwisting teneinde de vergunning van Uplace ongedaan te maken.

Gelijktijdig wordt de schorsing van de vergunning gevorderd om te vermijden dat Uplace in afwachting van de uitspraak van de Raad de bouwwerken reeds aanvat.

Stadsbestuur is éénsgezind over de bedreiging voor de regio

Het stadsbestuur heeft een grondig onderzoek gewijd aan de door de Vlaamse Regering uitgereikte omgevingsvergunning aan de n.v. Uplace voor de realisatie van een grootschalige werkwinkelwijk Broeklin aan de voet van het viaduct van Vilvoorde. Het Vilvoords stadsbestuur voelt zich opnieuw verplicht een procedure aan te spannen tegen deze vergunning. “Binnen de stad is er een algemene consensus dat het Uplace-project ook onder zijn huidige vorm nog steeds een ernstige bedreiging vormt voor de leefbaarheid van de regio Vilvoorde en voor de herontwikkeling van het stedelijk weefsel. Het precaire evenwicht dat door de vier partnerbesturen werd bereikt in de schoot van het Vlaams Strategisch Project voor het Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen wordt door de uitgereikte vergunning op de helling geplaatst. Het is voor iedereen duidelijk dat een te grote impact op de mobiliteit door één project direct de realisatie van de overige projecten binnen het gebied in het gedrang brengt en daardoor de transformatie van Vilvoorde (en Machelen) tot een nieuw stedelijk, toekomstgericht en duurzaam gebied hypothekeert. Het blijft bijgevolg een raadsel hoe Uplace een vergunning bekomt om aan de voet van het viaduct een parking te exploiteren van 4 500 wagens”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Mobiliteit, luchtkwaliteit en duurzaamheid bewaken

Door zijn schaal en de densiteit, samen met de ligging in de oksel van de R0, zal het project veel extra verkeer me zich meebrengen. Het MER-rapport bij de vergunning schat dat in op 32 488 extra autobewegingen per dag (exclusief logistiek). Uit een studie van onafhankelijke experten blijkt de voorziene parkeercapaciteit van 4 500 plaatsen rekening te houden met een auto-aandeel van 85%. De luchtkwaliteit in de regio die vandaag al zwaar onder druk staat zal hierdoor hoe dan ook achteruitgaan, met directe gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden en voor de natuur 1 kilometer verderop. In mensentaal: dit project is te groot om gezond te zijn”, oordeelt schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur?Barbara de Bakker.

Vilvoorde is in volle transformatie en bouwt gestaag verder aan een leefbare woon- en werkstad met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. De ruimte in onze regio is bijzonder schaars en dient weloverwogen aangewend te worden. De regio Vilvoorde-Machelen kent een spectaculaire toename van de bevolking, heeft een uitzonderlijk hoge bevolkingsdensiteit en worstelt, vooral door het drukke verkeer en de vele files op de E19 en de Ring, met een grote milieudruk. Dit alles zorgt voor extra bedreigingen van de aanliggende natuurgebieden. Het Broeklin-project slorpt niet alleen de schaarse ruimte op voor een bovenlokaal commercieel project, maar maakt de klimaat- en milieu-uitdagingen voor onze stad aanzienlijk groter”, onderlijnt schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis.

Economische leefbaarheid voor de regio

In welke mate de zogenaamde maakwinkels een concurrentie zullen zijn voor onze reeds fel geteisterde handelskern blijft onduidelijk. De juridische definitie van “maakwinkel” blijft onduidelijk en wat vandaag een maakwinkel is kan morgen evolueren naar een klassiek grootschalig winkelcomplex. Het is en blijft een uitdaging van de eerste orde om de leegstand in de Vilvoordse handelskern tegen te gaan en in te zetten op een levendig en bruisend horeca- en handelsgebeuren in het centrum van de stad. In dat kader moet het centrum van Vilvoorde vlot bereikbaar blijven en met het succes van Broeklin zou Vilvoorde een stuk minder bereikbaar worden. Ook de ontsluiting van de ondernemingen op de bedrijfssites Cargovil en Bedrijvenzone Centrum moet ten allen tijden gegarandeerd blijven. Het risico op een verzadigde Woluwelaan en Luchthavenlaan en een blokkerend kruispunt De Vuist is veel te groot”, zegt schepen voor economie en wijkcontracten Didier Cortois.