Naar inhoud

023. Reglement uitlenen opruimkoffer ter bestrijding van zwerfvuil.

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 januari 2011 houdende de goedkeuring van het meerjarenplan 2011-2013;
Overwegende dat één van de doelstellingen in dit meerjarenplan is het samenwerken met burgers met als doel van Vilvoorde een propere stad te maken;
Overwegende dat een koffer werd aangekocht met daarin materiaal ter bestrijding van zwerfvuil; de bedoeling is dat deze koffer via dienst Wijkwerking kan ontleend worden;
Overwegende dat door het invoeren van deze dienstverlening het stadsbestuur de burgers, scholen, organisaties en verenigingen wil stimuleren om bij te dragen tot een proper Vilvoorde;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT, met algemene stemmen

Afdeling 1. Doel
Artikel 1
Het stadsbestuur Vilvoorde stelt aan alle burgers, de erkende verenigingen, organisaties en scholen van Vilvoorde gratis een uitleenkoffer ter beschikking met daarin tal van opruimmateriaal.

Artikel 2
Deze koffer bestaat uit een vooraf bepaalde hoeveelheid van:
- rollen roze vuilniszakken;
- busjes antibacteriële vloeibare reiniger (merk Stokosept 500 ml);
- dozen witte latexhandschoenen (merk Hygostar 100 stuks);
- 8 gele zwerfvuilprikkers (Glasdon).
De bedoeling van het uitlenen van dit materiaal is het stimuleren van het bijdragen tot een proper Vilvoorde.

Afdeling 2. Gebruik
Artikel 3
Het materiaal van de dienst Wijkwerking kan gebruikt worden voor de diverse activiteiten die bijdragen tot het opruimen van zwerfvuil.
Zowel burgers als verenigingen, organisaties en scholen kunnen gebruik maken van deze koffer.

Artikel 4
Bij gebruik van de vloeibare reiniger, de latexhandschoenen en de roze zakken moet de ontlener niet zelf instaan voor de vervanging hiervan. Dienst Wijkwerking staat in voor de aanvulling van de uitleenkoffer.
De gele prikstokken (8) dienen in dezelfde staat en hoeveelheid als werd ontleend, te worden teruggeleverd.

Afdeling 3. Aanvraagprocedure
Artikel 5
De aanvrager dient een schriftelijke, mondelinge, telefonische of elektronische aanvraag in aan de dienst Wijkwerking van de stad Vilvoorde.
De aanvraag moet minstens drie weken voor de activiteit ingediend zijn.
De ontlener wordt na aanvraag in kennis gesteld of de opruimkoffer ontleend kan worden of niet.

Afdeling 4. Modaliteiten
Artikel 6
De uitlening wordt toegestaan voor een periode van ten hoogste 10 dagen.
Uitleningen voor een langere periode dan de voorgeschreven periode, gebeuren in overleg met de dienst Wijkwerking.

Artikel 7
De uitgeleende voorwerpen worden afgehaald en teruggebracht bij de dienst Wijkwerking. Bij afhaling ondertekent de ontlener een standaarddocument waarin hij/zij zich akkoord verklaart met het reglement.

Artikel 8
De aanvrager wordt tijdens de periode van de ontlening zelf verantwoordelijk gesteld voor schade, diefstal, verlies of vernietiging van het materiaal.
Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet men de eerstvolgende werkdag de dienst Wijkwerking op de hoogte brengen van de aard van de problemen. Bij diefstal dient de aanvrager onmiddellijk aangifte te doen bij de lokale politie Vilvoorde-Machelen en een kopie van het proces – verbaal aan de dienst Wijkwerking te bezorgen. Beschadigingen mogen niet zelf hersteld worden.
Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging van de opruimkoffer of de prikstokken, is de aanvrager verplicht de herstellings- of aankoopkosten te betalen.

Artikel 9
Het ontleende materiaal dient ten laatste op de 10de dag teruggebracht te worden.
Indien het ontleende materiaal na 10 dagen niet teruggebracht werd, wordt de aanvrager verzocht 10 euro per dag te betalen, startend vanaf de datum dat het materiaal terug binnengebracht moest worden.

Artikel 10
In uitzonderlijke omstandigheden kan het college van burgemeester en schepenen mits gemotiveerde reden overgaan tot het tijdelijk of definitief uitsluiten van het gebruik van de uitleenkoffer met bijhorend materiaal door bepaalde verenigingen of individuen.

 
Datum van het bericht: maandag 19 september 2011
Alle nieuws