Naar inhoud

015. Akte tot vestiging van een erfpachtrecht ten gunste van Agentschap Natuur en Bos betreffende het Hanssenspark.

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de wet over het recht van erfpacht van 10 januari 1824;
Overwegende dat met de Agentschap Natuur en Bos afspraken werden gemaakt om reden van openbaar nut, meer bepaald met het oog op de realisatie van publiek toegankelijk groen en de realisatie van een aaneengesloten groen netwerk van park-, bos- en natuurgebieden, genaamd ‘Van Basiliek tot Basiliek’, meer bepaald voor Vilvoorde, de wijze van beheer van het Hanssenspark;
Overwegende dat de stad eigenaar is van gronden binnen deze perimeter;
Overwegende dat een duurzaam beheer van deze gronden het best gegarandeerd wordt door middel van een erfpachtovereenkomst waarbij de stad Vilvoorde deze gronden in erfpacht geeft aan het Agentschap Natuur en Bos;
Gelet op de ontwerpakte tot vestiging van een recht van erfpacht met bijhorend plan nummer 2014/VBTB01 waarop de in erfpacht te geven percelen staan aangeduid;
Overwegende dat de erfpacht voorzien wordt voor een periode van 27 jaar mits een jaarlijkse canon van 1 euro;
Overwegende dat het aanleggen van een fietspad in asfalt tussen de stationsbuurt en het Portaelsplein, doorheen het park ten laste zal vallen van het Agentschap Natuur en Bos;
Overwegende dat de erfpachter er zich toe verbindt de goederen te beplanten en de nodige infrastructuur aan te leggen op zijn kosten;
Gelet op de diverse bodemattesten afgeleverd door OVAM;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT, met algemene stemmen

Artikel 1
De vestiging van een recht van erfpacht op stadsgronden binnen de perimeter van het Hanssenspark, ten gunste van het Vlaams Gewest, Agentschap Natuur en Bos, aan de voorwaarden zoals vermeld in het ontwerp van akte, goed te keuren.

Artikel 2
De voorzitter van de gemeenteraad en de stadssecretaris worden gemachtigd de overeenkomst en de authentieke akte namens de stad te ondertekenen.

Artikel 3
Het ontwerp van overeenkomst, inclusief het bijhorend plan, maken integraal deel uit van dit besluit.
Datum van het bericht: maandag 17 november 2014
Alle nieuws