Noordrandgemeenten verzetten zich tegen ongecontroleerde groei luchthaven

Gepubliceerd op woensdag 10 januari 2024 13 u.
De gemeenten Vilvoorde, Machelen, Wemmel, Grimbergen en Meise dienen bezwaar in tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van Brussels Airport Company.

Omdat de huidige vergunning midden 2024 afloopt, heeft Brussels Airport Company (BAC), uitbater van de luchthaven, een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor de exploitatie van de luchthaven op Zaventem. Met de nieuwe vergunningaanvraag wenst BAC niet enkel de huidige activiteiten verder te zetten, maar plant ze eveneens een forse groei van het luchttransport mogelijk te maken. Het toekomstplan van BAC voorziet op relatief korte termijn in 20% meer passagiersvervoer en een verdubbeling van de tonnages cargo. De vijf Noordrandgemeenten (Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel) maakten een grondige analyse van de te verwachten impact van deze groei op de leefbaarheid van de omgeving van de luchthaven. Het door BAC ingediende milieueffectenrapport (MER) baart de luchthavengemeenten grote zorgen. Ze dienen bijgevolg bezwaar in tegen deze groeiplannen.

Er wordt geen antwoord geboden op de herhaalde vraag van de betrokken gemeenten om tot een vermindering én betere spreiding te komen van de lawaaioverlast overdag en ’s nachts. Het is opmerkelijk dat het voorgestelde MER aanzienlijk minder gehinderden telt dan andere studies, terwijl de gezondheidsimpact van vliegtuiglawaai fors wordt geminimaliseerd. In het definitieve MER-rapport worden heel wat discutabele aannames gebruikt en wordt er verwezen naar toekomstige studies om alle effecten correct in kaart te brengen. De vijf burgemeesters dringen aan op een correct, nauwkeurig en volledig milieurapport én een slecht heel tijdelijke verlenging van de vergunning zodat alle beloofde studies kunnen worden vervolledigd. Verder wordt aangedrongen op een onderzoek naar mogelijke alternatieven die minder overlast veroorzaken, zeker voor de lawaaihinder en de gezondheidseffecten. Een mechanisme waarbij het aantal overvluchten per nacht per inwoner wordt beperkt is noodzakelijk, maar momenteel niet voorzien. Tot slot voorziet het rapport geen enkel antwoord op de verzuchting van de gemeenten om de verdere groei van de luchthavenactiviteiten – niet in het minst van de cargo-, verkeers- en parkeeroverlast – in de fel geteisterde luchthavenregio te temperen.

De vijf burgemeesters zijn zich bewust van het grote economisch belang van de luchthaven van Zaventem voor de regio én het land. Dat kan echter geen vrijgeleide zijn voor ongebreidelde groei en een verdere toename van de lawaai- en milieudruk. Meer nog, het verder bestaan van de luchthaven wordt zelfs bedreigd doordat de geplande groei van activiteiten aanzienlijk meer mensen zal treffen en finaal zal leiden naar compleet vastlopend verkeer met een forse toename van (langparkerende) vrachtwagens in de ruime omgeving van de luchthaven. Om het maatschappelijk draagvlak voor de luchthaven intact te houden, neemt de Vlaamse Regering best de opmerkingen van de betrokken luchthavengemeenten voor één keer ter harte”, aldus de burgemeesters in koor.

Namens de vijf Noordrandgemeenten:

  • Jean-Pierre De Groef – Machelen
  • Bart Laeremans – Grimbergen
  • Gerda Vanden Brande – Meise
  • Walter Van Steenkiste – Wemmel
  • Hans Bonte – Vilvoorde