Naar inhoud

Concessie voor openbare werken: “De oprichting en de uitbating van een nieuwe horecazaak in het Hanssenspark te Vilvoorde.”

melkhuisje

Beschrijving


Stad Vilvoorde wenst de oprichting en uitbating van een nieuwe horecazaak met enige uitstraling. Volgende doelstellingen worden daarbij nagestreefd:

  • Door de inplanting van een horecazaak met uitstraling (nieuwbouw) in het park meer sociale controle, dynamiek en sfeer creëren. In die optiek dient een voortdurende en kwaliteitsvolle exploitatie op lange termijn verzekerd te worden;
  • Een positief stadsimago uitdragen;

Teneinde deze doelstellingen te realiseren tracht stad Vilvoorde middels huidige procedure een marktpartij te vinden voor:

  • De vervanging van het Melkhuisje (het huidig gebouw wordt door de stad vooraf afgebroken) door een nieuwe horecazaak inclusief de financiering ervan.
  • Het volledige beheer van het gebouw en de uitbating van de horecazaak. De marktpartij neemt het volledig exploitatierisico op zich en dit zonder enige tussenkomst van stad Vilvoorde.

Gezien bovenstaande beoogt stad Vilvoorde om door middel van het ingesloten bestek een concessie voor openbare werken toe te kennen. Deze concessie voor openbare werken zal gelden voor een duur van 30 jaar.

 

De precieze (rand)voorwaarden van de concessie zijn opgenomen in huidig bestek.

 

Met de gekozen inschrijver zal een concessieovereenkomst worden gesloten. Door in te schrijven op huidige opdracht, verklaart de inschrijver zich uitdrukkelijk akkoord met deze contractuele bepalingen die van toepassing zullen zijn op de concessie.

 

Uiterste datum voor indiening van een offerte : 12 september 2017.

 

Bijlagen


 

Meer informatie


Dienst vastgoedbeheer

Administratief centrum Portaels

Portaelsstraat 7

1800 Vilvoorde

Tel.: 02 255 47 01 

Contact

dienst vastgoedbeheer
tel. 02 255 47 00