Naar inhoud

Omgevingsvergunning aanleg kadeboulevard

Aanvrager


Waterwegen en Zeekanaal

 

Ligging


De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Steenkaai in Vilvoorde , kadastraal bekend: afdeling 4 sectie H nr 0334 W2 en afdeling 4 sectie H nr 0334 X2.

 

Project


Het project is gelegen langs Zeekanaal Brussel-Schelde. Het doel van de werkzaamheden is het voorzien van gescheiden riolering in het projectgebied en de inrichting van een kadeboulevard langs het Zeekanaal Brussel-Schelde. De inrichting van de kadeboulevard sluit aan met de inrichting van het Broekplein.

 

Beslissing


Op 3 juli 2017 werd door de gewestelijke omgevingsambtenaar een omgevingsvergunning afgeleverd voor het aanleggen van de kadeboulevard aan de Steenkaai te Vilvoorde.

De beslissing ligt ter inzage in het administratief centrum Portaels (Portaelsstraat 7, 1800 Vilvoorde). Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening (02 255 47 10).

 

Beroepsmogelijkheden


U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft). U bent een rolrecht verschuldigd van - 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging - 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

Contact

dienst ruimtelijke ordening
tel. 02 255 47 10