Naar inhoud

Openbare onderzoeken en beslissingen

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

 

De lopende openbare onderzoeken en de reeds behandelde vergunningsaanvragen kan u via deze website raadplegen: https://omgeving.geoportaal.be/#/vilvoorde.

Ter info: deze link wordt bij voorkeur geopend via Google Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Indien deze link wordt geopend met Internet Explorer kan u mogelijk problemen ondervinden. Heden wordt er gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor dit ongemak.

  

Meer uitleg bij de werking van deze website kan u via deze link terugvinden: https://omgeving.geoportaal.be/#/help/Documentatie/Wat is geoportaal omgeving.pdf.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij het omgevingsloket:

administratief centrum Portaels

Portaelsstraat 7

1800 Vilvoorde

 

 

Lopende openbare onderzoeken


Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

 

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, dooreen (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

 

U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

 

U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt de nota downloaden van de website www.omgevingvlaanderen.be.

In elk provinciehuis van de provincie wordt tevens een analoge versie ter inzage gelegd. Indien U de kennisgeving analoog wenst in te kijken dient U zich vervolgens te wenden tot de provincie.

 

Tot en met 16 oktober 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘PAS’ in de titel);
  • via stad Vilvoorde;
  • via de provincie.

BEKENDMAKING - Openbaar Onderzoek - Onteigening van de site Asiat

 

Bij besluit van de gemeenteraad van 10 september 2018 werden het onteigeningsplan en de projectnota mbt "site Asiat, eigendom van het Ministerie van Landsverdediging" voorlopig vastgesteld.

 

Het onteigeningsplan (met tabel) en de projectnota (met projectplan) liggen ter inzage tijdens het openbaar onderzoek van 1 oktober 2018 tem 30 oktober 2018 op volgend adres: administratief centrum Portaels, Portaelsstraat 7, 1800 Vilvoorde, dienst vastgoedbheer, van maandag tem vrijdag open van 9 uur tot 12 uur en op dinsdag bijkomend van 13.30 tot 18.30 uur en op woensdag bijkomend van 13.30 tot 16 uur. Telefonisch bereikbaar op 02 255 47 01.

 

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, nl van 1 tot en met 30 oktober 2018, kunnen eventuele opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief worden overgemaakt of afgegeven tegen ontvangstbewijs met duidelijke vermeldingen van uw naam en adres. Alle briefwisseling kan verstuurd worden naar Stad Vilvoorde, Grote Markt - 1800 Vilvoorde.


BEKENDMAKING - Openbaar Onderzoek

 

1. Onderwerp
Op 17 juli 2018 ondertekende de Vlaamse Minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, het besluit tot de voorlopige bescherming als monument van het stadhuis op de Grote Markt z/n te 1800 Vilvoorde.

 

2. Periode
Het openbaar onderzoekt opent op 24 augustus 2018 en sluit op 24 september 2018.

 

3. Inzage
Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage in het stadhuis, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde.
Ze kunnen ook digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site thurn & taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.

 

4. Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij: stadsbestuur Vilvoorde, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde, en dit via aangetekend schrijven of tegen afgifte bewijs.

 

Rechtsgrond: dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.


Contact

dienst ruimtelijke ordening
tel. 02 255 47 10

Meer info