Naar inhoud

Natuur en landschap

In Vilvoorde vind je nog heel wat groene plekjes waar je tot rust kan komen en heerlijk kan wandelen:


De Vallei van de Tangebeek


de Vallei van de TangebeekDe Tangebeek vormt in het noordwesten de grens tussen Grimbergen en Vilvoorde van de Ring tot het kapelletje in de Borgt. Het gebied langsheen de Tangebeek is, vooral aan de Vilvoordse kant, een interessant landschap met het Tangebeekbos en vele kleine landschapselementen, waaronder enkele holle wegen. De stad wil dit landschap veilig stellen voor de toekomstige generaties en kan daarvoor beroep doen op de deskundigheid en de hulp van de Vlaamse administratie Bos en Groen. In het kader van de grensoverschrijdende natuurprojecten de Groene Corridor van de provincie Vlaams-Brabant en het Breugelproject van het Vlaams Gewest, werkt de stad mee aan het leggen van een ecologische verbinding tussen het Tangebeekbos en het Domein Borght.
De stad Vilvoorde is zelf eigenaar van een gebied van 5 ha dat zich uitstrekt op de rechteroever van de Tangebeek tussen de zogenaamde waterval aan het begin van de Poststraat en de Rubensstraat. Dit perceel is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. De stad heeft hier een natuurinrichtingsproject uitgevoerd teneinde de natuurwaarden te herstellen en te beveiligen. Via een aangenaam wandelpad is het mogelijk om van het Tangebeekbos tot aan het Domein Borght in Grimbergen te wandelen.
Klik hier voor een kaart en enkele beelden van de Tangebeek.


Holle wegen


Holle WegenIn Vilvoorde vind je nog enkele authentieke stukjes van holle wegen die oorspronkelijk kilometers lang waren. Door de uitbreiding van woonzones en wegen geraakten ze in de loop van de vorige eeuw in de verdrukking. De holle wegen verwilderden geleidelijk omdat het beheer door de landbouwers verdween. Sinds 2001 zet de stad zich samen met Natuurpunt actief in om deze wegen te herstellen in hun oorspronkelijk staat en ze te beschermen. Holle wegen zijn immers belangrijke en waardevolle stukjes natuur.
Samen met Natuurpunt werkte de stad een mooi wandeltraject uit langs deze waardevolle holle wegen gelegen aan de grens met de Tangebeekvallei.
Wil je deze holle wegen graag zelf ontdekken? Haal dan de gratis brochure ‘Holle wegen in Vilvoorde’ in de bibliotheek of bij de dienst Cultuur. Deze brochure bevat onder meer heel wat info over holle wegen én een wandelkaart met de uitgestippelde route.
Klik hier om de brochure over de holle wegen online te raadplegen.


Stadsrandbos Houtem


stadsrandbos HoutemIn Houtem, langsheen de E19, wil de stad Vilvoorde in samenwerking met de Vlaamse administratie Bos en Groen een stadsrandbos aanleggen. Twee beboste percelen zullen op termijn verbonden worden tot één groot bos van 53 hectaren, dat een buffer zal vormen tussen de autostrade en de woonkern Houtem.
Op 21 maart 2004 werden de eerste bomen geplant in een Kom op tegen Kankerbos naar aanleiding van het eerste Boompjesweekend. In het globale plan is ook een hoogstamboomgaard met oude variëteiten voorzien en een speelbos.
Klik hier voor een kaart en enkele beelden van het stadsrandbos in Houtem.


Trage wegen van Houtem


trage wegen van HoutemVoetwegen, veldwegen, kerkwegels…zijn allemaal benamingen voor de mooie ‘trage wegen’ die op het platteland en in de bebouwde omgeving eeuwenlang zorgden voor de verbindingen van dorp tot dorp, van boerderij tot boerderij, van kerk tot kerk. De voorbije decennia verdween een groot deel van die wegen bij de aanleg van grote infrastructuurwerken en van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen. Andere trage wegen werden verhard en vervolgens ingeschakeld in het autowegennet, waardoor ze hun oorspronkelijke functie van trage weg verloren.
In Houtem bevinden zich nog heel wat landelijke trage wegen en de stad Vilvoorde wil ze graag in ere herstellen. Onder impuls van de milieuadviesraad werd een lusvormige wandeling bewegwijzerd. Ze is 8 km lang en vertrekt aan de kerk van Houtem. Volg de houten paaltjes met gele kop. Een wandelbrochure is beschikbaar op de dienst cultuur, in de bibliotheek en op de dienst groenvoorziening.
Omdat de trage wegen op enkele plaatsen moeilijk begaanbaar zijn, is de wandeling niet geschikt voor kinderwagens, rolstoelen of fietsers.
Bij nat weer zijn stevige schoenen of laarzen aangewezen.
Klik hier om de brochure van de trage wegen online te raadplegen.


Dorent


DorentDorent is een gebied gelegen ten noorden van de Woluwelaan, tussen de Zenne en de grens met Zemst. Op het gewestplan is het ingekleurd als natuurreservaat. Verder is het Habitatrichtlijngebied en werd het afgebakend als VEN.
Ondanks een aantal knelpunten (industrualisering, volstorten van Zennemeanders, vervuiling door de Zenne …), zijn er nog ruim natuurwaarden aanwezig. Er worden jaarlijks ca. 200 plantensoorten aangetroffen, waaronder de Grote Pimpernel (Sanguisorba officinalis), een zeldzame soort, kenmerkend voor onbemest, vochtig hooiland. In 1975 werden nog 93 vogelsoorten geteld; op 20 jaar tijd waren 21 vogelsoorten verdwenen.
Het gebied heeft mede door vroegere natuurinrichtingsprojecten op het grondgebied van Zemst een belangrijke natuurwaarde verkregen en is een van de weinige grote open ruimten in een verstedelijkt gebied. De stad Vilvoorde wil in de toekomst ook het stuk van Dorent dat op haar grondgebied ligt, opwaarderen in samenspraak met de buurgemeente Zemst.
Het Dorentgebied maakt deel uit van het project “Groene Corridor” van de provincie Vlaams-Brabant.


Peutiebos

Peutiebos


In Peutie, langsheen de N278, ligt het Peutiebos. De Trawoolbeek stroomt doorheen dit sterk doorwaterd stuk bos van ca. 5 ha en vormt een verbinding met het naburige Floordambos. Het bos bestaat uit verruigd grasland, populierenbestanden op vochtige bodem en een zeer waardevol alluviaal elzen-essenbos. De oude rabatten, een poel en het ecologisch ingericht wachtbekken zorgen voor extra leven.
Het gebied wordt beheerd door Natuurpunt en zal in 2019 ontsloten worden via graspaden, een vlonderpad en een nieuwe brug over de Trawool. Peutiebos maakt deel uit van het planprogramma voor landinrichting in de Vlaamse Rand waarin een structurele en ecologische verbinding met het Floordambos in opgenomen is.

 

 

Schoewever

Schoewever


Het Schoewever is een natuurgebied dat een buffer vormt tussen Vilvoorde en Houtem. Het wordt doorkruist door een fiets/wandelpad.