Taalbeleidsplan

Het taalbeleidsplan bevat drie onderdelen: een intern en een extern beleid en besprekingsorganen voor de totstandkoming ervan.

De acties van het intern taalbeleid moeten de stadsmedewerkers vertrouwd maken met het taalbeleid en ervoor zorgen dat ze het taalbeleid ondersteunen.
Het intern taalbeleid vergroot het draagvlak bij de stadsdiensten om anderstaligen beter te betrekken bij de stadswerking. Meer participatie en algemene dienstvriendelijkheid zijn het doel. In hun contacten met de burger zijn ze zich bewust van hun rol in het aanbieden van oefenkansen, met in het achterhoofd de uniciteit van het taalverwervingsproces van een persoon.

De acties van het extern taalbeleid moeten de burgers, verenigingen, scholen, dienstverlenende organisaties en lokale handel vertrouwd maken met het taalbeleid. De acties ondersteunen externe taalinitiatieven en creëren een maatschappelijk draagvlak om het taalbeleid uit te dragen.

Met drie acties willen we hieraan werken:

  • zorgen voor een klantvriendelijk en laagdrempelig onthaal van anderstalige nieuwe inwoners;
  • met externe partners werken aan een behoeftedekkend aanbod Nederlands en oefenkansen creëren;
  • met taalpromotie inwoners toeleiden naar lessen en oefeninitiatieven Nederlands.

We willen oefenkansen bieden binnen verschillende domeinen waar uitdagingen op het vlak van taal zich voor doen.

De tot nu toe bepaalde domeinen zijn: vrije tijd, onderwijs, gezin, publieke ruimte, werk, huisvesting en gezondheid. In 2015 zetten we in op vrije tijd, onderwijs, gezin en publieke ruimte.