Stemmen als niet-Belg

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.
De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.
Merk op dat indien je je reeds liet registreren voor de Europese verkiezingen van bijvoorbeeld 2014, dan moet je je niet meer laten registreren voor komende verkiezing. Je zal sowieso ingeschreven zijn op de kiezerslijst en een oproepingsbrief ontvangen.

Voorwaarden


 • De nationaliteit van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie bezitten (Opgelet: Voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk: Als de Brexit afgerond is voor 26 mei 2019 en je bent ingeschreven om te stemmen in België, zal je inschrijving worden geannuleerd, aangezien je niet meer voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde).
 • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben en ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je in België verblijft.
 • De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 26 mei 2019.
 • De burger mag zijn kiesrecht niet verloren hebben in zijn staat van herkomst (door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is).
 • De burger mag niet onder de toepassing vallen van de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek inzake de uitsluiting van en de schorsing uit het Belgisch kiesrecht.
 • Ten laatste op 28 februari 2019 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Procedure


Om je in te schrijven, moet je het inschrijvingsformulier invullen.

Hoe het inschrijvingsformulier aan ons bezorgen:

 • Je kan je persoonlijk aanmelden bij de dienst Burgerzaken om het inschrijvingsformulier binnen te brengen.
 • Je kan je aanvraag schriftelijk aan ons bezorgen met een kopie van beide zijden van je identiteitsdocument:
  o per mail: burgerzaken@vilvoorde.be,
  o per fax: 02 255 47 82,
  o per post: stad Vilvoorde, dienst Burgerzaken, Grote Markt, 1800 Vilvoorde.

Aandachtspunten:

 • Indien je geen kopie van beide zijden van je identiteitsdocument kan voorleggen, wordt je dossier als onvolledig beschouwd.
 • Gezamenlijke zendingen van inschrijvingsformulieren zijn niet mogelijk, tenzij het inschrijvingsformulieren zijn van burgers die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Na afgifte van je inschrijvingsformulier ontvang je meteen een ontvangstbewijs. Let op: dit is nog geen bevestiging van uw inschrijving. Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of je aan alle voorwaarden voldoet en beslissen over je inschrijving. Pas na deze beslissing ontvang je een aangetekend schrijven met daarin de vermelding of je al dan niet kan deelnemen aan de verkiezingen. Indien de aanvraag geaccepteerd wordt, dan is men verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees parlement.

Uitzonderingen


Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Klik hier voor meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen.


Meer informatie


Indien je meer informatie wenst, kan je onderstaande websites raadplegen: