Stemmen met volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Indien je als Europese burger ingeschreven bent op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, ben je eveneens verplicht om deel te nemen aan de Europese verkiezingen.

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet bewijzen of attesten kunnen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden


In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

REDEN VOOR AFWEZIGHEID BEWIJS VAN AFWEZIGHEID
je bent te ziek of te zwak een doktersattest (Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven)
je kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland) werknemers: een attest van je werkgever zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor je afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van je gemeente
je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van je gemeente
je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel een attest van de directie van de strafinrichting
je kunt niet stemmen door jouw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid
je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van je school
je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van je gemeente


Voorwaarden voor de volmachtkrijger


De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
 • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.
  o Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven.
  o Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Procedure


Eerst vul je een volmachtformulier in:

Je kan beide volmachtformulieren ook bekomen aan het onthaal bij de dienst Burgerzaken.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

In bovenstaande tabel vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.


Wat meebrengen


De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

 • het door jou ingevulde volmachtformulier,
 • het attest of bewijs van je afwezigheid,
 • je oproepingsbrief,
 • zijn eigen identiteitskaart,
 • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van je stembureau op je oproepingsbrief.


Ik wil geen volmacht geven


Je komt dan terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd waarbij de vrederechter kan bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.
Als je geen volmacht wil geven of je bent te laat om dit nog te regelen, dan kan je het bewijs van afwezigheid (doktersattest, attest van de werkgever, bewijs van buitenlandse reis of verklaring op eer, …) samen met je oproepingsbrief tot 24 mei 2019 bezorgen aan de dienst Burgerzaken of op de dag van de verkiezingen laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar jij moet gaan stemmen.
Je kan ook achteraf een brief schrijven naar de vrederechter (Vredegerecht, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde) met uitleg waarom je niet bent gaan stemmen. Voeg er ook je oproepingsbrief en bewijsstukken bij (doktersattest, attest van de werkgever, bewijs van buitenlandse reis of verklaring op eer, …).