Verkeersveilige maatregelen

Met de maatregelen wil de stad de veiligheid in het verkeer verhogen. Maar beter en veiliger verkeer vereist ook ingrepen in het openbaar domein. Tal van straten en schoolomgevingen moeten heringericht worden waardoor snel rijden in de schoolomgevingen wordt aangepakt.

Daar waar de focus eerder lag op de schoolomgevingen, trekt het stadsbestuur de maatregelen nu ook open naar de wijken met een duidelijke link naar het voetgangers- en fietsnetwerk. Zo werd begin 2020 een eerste stap gezet met de heraanleg van twee kruispunten in Koningslo. Door de kruispunten verhoogd aan te leggen wordt een remmend effect gecreëerd voor doorgaand verkeer en wordt de oversteekbeweging voor voetgangers en fietser comfortabeler.

In het voorjaar van 2020 worden er in de wijken Peutie en Houtem werken uitgevoerd. In Peutie worden 2 kruispunten op de Rollewagenstraat aangepakt in functie van de verbinding met de fietsbrug over de Woluwelaan. In Houtem wordt het kruispunt van de Kluitingstraat en Schoewever heraangelegd waarna het kruispunt van de Kluitingstraat met de Kruipingstraat volgt.

Tussen midden oktober en eind november 2020 komt het kruispunt van de Willemstraat (Jan Frans) met de Radiatorenstraat aan de beurt. Daarna zal in Kassei een fietsverbinding worden gecreëerd tussen de Rubensstraat en de Minnemolenstraat waardoor er een shortcut ontstaat voor de zachte weggebruiker.