Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Opgelet!
Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe wetgeving inzake het individueel bezoldigd personenvervoer in werking (= taxidecreet), dat de vorige wetgeving inzake taxi- en VVB-vergunningen vervangt.

Exploitanten die een wijziging aan een bestaande vergunning wensen aan te vragen, zoals het toevoegen of verwijderen van een voertuig of het aanpassen van de tarieven, kunnen dit nog altijd doen via de bestaande formulieren, uiterlijk tot de einddatum van hun vergunning.

Nieuwe kandidaat-exploitanten kunnen geen vergunning meer aanvragen via de oude procedure. Zij kunnen een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen via de daartoe bestemde databank van de Vlaamse overheid, en dit vanaf 1 januari 2020.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/decreet-over-het-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxidecreet.

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor 5 jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Voorwaarden

Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi
 • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats
 • de klant bepaalt de bestemming.

Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
 • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
 • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen via de gemeente aanvragen. Het aanvraagformulier voor een vergunning is te verkrijgen bij de gemeente.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd, weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, maar is hernieuwbaar.

Bedrag

De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn kosteloos (exclusief zegelkosten).

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)

Bewijsstukken

U voegt verplicht volgende documenten bij het aanvraagformulier:

 • een kopie van de identiteitskaart van elke zaakvoerder
 • de statuten van de firma / uittreksel ondernemingsgegevens KBO
 • kopie van het rijbewijs van alle chauffeurs
 • een uittreksel uit het strafregister van elke zaakvoerder, dat hoogstens drie maanden oud is
 • een bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een fiscaal attest (FOD Financiën)
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbon)
 • de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de taxikaarten moeten worden bezorgd: een kopie van het testrapport van de taxameter, de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport, een kopie van het verzekeringsbewijs, verzekeringspolis, technische keuring, eenvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs

Aanvraag nieuwe vergunning: https://centaurus2020.vlaanderen.be/.