Vergunning voor de verhuur van voertuigen met bestuurder

Opgelet!
Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe wetgeving inzake het individueel bezoldigd personenvervoer in werking (= taxidecreet), dat de vorige wetgeving inzake taxi- en VVB-vergunningen vervangt.

Exploitanten die een wijziging aan een bestaande vergunning wensen aan te vragen, zoals het toevoegen of verwijderen van een voertuig of het aanpassen van de tarieven, kunnen dit nog altijd doen via de bestaande formulieren, uiterlijk tot de einddatum van hun vergunning.

Nieuwe kandidaat-exploitanten kunnen geen vergunning meer aanvragen via de oude procedure. Zij kunnen een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen via de daartoe bestemde databank van de Vlaamse overheid, en dit vanaf 1 januari 2020.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/decreet-over-het-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxidecreet.

Wilt u voertuigen met bestuurder verhuren

 • voor het bezoldigd vervoer van personen
 • waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst
 • in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen?

Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. De vergunningsaanvraag van uitbaters en kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeente.

Om de kwaliteit ervan hoog te houden, moeten alle uitbaters van verhuurdiensten over een vergunning beschikken. Voorbeelden van dergelijke verhuurdiensten zijn: voertuigen die gebruikt worden als ceremoniewagen, bedrijven die contracten hebben met reisbureaus, ...

Voorwaarden

Als u een vergunning voor het uitbaten van een verhuurdienst wilt verkrijgen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Het voertuig dat ingezet wordt voor de exploitatie van een dienst, moet het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers.
 • Het voertuig moet periodiek gecontroleerd worden om na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden.
 • Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register. Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de onderneming en vermeldt de datum, het uur, het precieze voorwerp en de prijs van het verhuurcontract.
 • Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon conform een schriftelijke overeenkomst (zie modelovereenkomst voor verhuurdiensten voertuigen met bestuurder).
 • Het voertuig mag zich niet op de openbare weg begeven en niet stilstaan op de weg als het vooraf niet op de zetel van de onderneming verhuurd is.
 • Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.
 • De voertuigen moeten voorzien zijn van een herkenningsteken. Dit herkenningsteken wordt afgeleverd door de gemeente. Kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden.
 • De exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming 'taxi' of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.

De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het voertuig of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Procedure

 • Uitbaters en kandidaat-uitbaters moeten hun vergunning aanvragen bij de gemeente. U moet hiervoor de nodige documenten voorleggen.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, maar is hernieuwbaar.

Bedrag

De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn kosteloos (exclusief de zegelkosten).

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)

Bewijsstukken

U dient volgende documenten verplicht bij het aanvraagformulier te voegen:

 • een kopie van de identiteitskaart van elke zaakvoerder
 • de statuten van de firma / uittreksel ondernemingsgegevens KBO
 • een kopie van het rijbewijs van elke chauffeur
 • een uittreksel uit het strafregister van elke zaakvoerder, dat hoogstens drie maanden oud is
 • een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • fiscaal attest (FOD Financiën)
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant mag beschikken over de voertuigen (aankoop-, leasing- of bestelbon)
 • een kopie van de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de voertuigkaarten moeten worden bezorgd: het verzekeringsbewijs, de verzekeringspolis, de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs
 • foto's van het voertuig (beide flanken)
 • bewijs van privéstandplaats (één per aangevraagd voertuig) bij de exploitatiezetel (foto's en huurcontract/eigendomsbewijs)

Aanvraag nieuwe vergunning: https://centaurus2020.vlaanderen.be/.