Naar inhoud

Openbaarheid van bestuur

Inleiding
Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz. ...
Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het stadsbestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid.
Bij gemeenteraadsbesluit van 29 april 2013 werd het reglement openbaarheid van bestuur goedgekeurd.

Het reglement regelt:
 • het inzagerecht, het recht van afschrift en het recht op toelichting,
 • de verbetering of de aanvulling van bestuursdocumenten,
 • het hergebruik van overheidsinformatie,
 • de actieve informatieverschaffing en contacten met de pers.

Hoe een aanvraag tot inzage/afschrift indienen?
De aanvrager dient zijn aanvraag schriftelijk in te dienen.
Dit kan:
 • via een brief of een fax aan het stadsbestuur Vilvoorde, de stadssecretaris, Grote Markt, 1800 Vilvoorde;
 • online;
 • op de dienst secretarie door ter plaatse een formulier in te vullen.

Opmerkingen:
Een e-mail toegestuurd naar een ambtenaar is geen rechtsgeldige aanvraag.
Als een gevolmachtigde de aanvraag doet, dan dient hij zijn volmacht schriftelijk te bewijzen. Dit geldt niet voor een advocaat, die vermoed wordt de volmacht te hebben. De gevolmachtigde moet steeds de identiteit van de volmachtgever meedelen.
Een anonieme aanvraag is steeds onontvankelijk.
De aanvraag moet voldoende duidelijk zijn. Ze vermeldt duidelijk de aangelegenheid waarover het gaat en de contactgegevens van de aanvrager. Als er onduidelijkheid is omtrent de aanvraag zal de stadssecretaris, of zijn gedelegeerde, in de mate van het mogelijke, om verduidelijking vragen. Desgevallend zal hij hiertoe de termijn waarin het kan beslissen, verlengen.
Als een belang vereist, zal de aanvrager dit ook moeten aantonen, desgevallend met schriftelijke bewijsstukken.


Wat gebeurt er met je aanvraag?


De aanvraag wordt geregistreerd in een register, dat eveneens openbaar is. Dit register bevat: naam en adres van de aanvrager, datum van registratie, korte omschrijving van het aangevraagde, de beslissing(en) omtrent de aanvraag en de datum van de beslissing(en).
De stadssecretaris beslist over de aanvraag tot inzage in, afschrift van en uitleg bij een bestuursdocument. De stadssecretaris neemt binnen de 15 dagen, te rekenen van de dag na de registratie, een beslissing. De termijn van 15 dagen kan verlengd worden tot 30 dagen als het niet mogelijk is om tijdig de aanvraag ten gronde te beoordelen. Als een aanvraag te vaag is en het stadsbestuur verduidelijking dient te vragen, dan begint de termijn te lopen vanaf de registratie van het verduidelijkend antwoord.

De beslissing kan zijn:

 • onontvankelijk: als het vereiste belang niet is aangetoond of als de klacht anoniem is;
 • aanvraag ingewilligd: als het bestuursdocument mag openbaar gemaakt worden;
 • aanvraag gedeeltelijk ingewilligd: als het bestuursdocument voor een deel openbaar mag gemaakt worden of als er enkel inzage doch geen afschrift kan toegestaan worden (uitzonderingsgronden);
 • aanvraag afgewezen: als het bestuursdocument niet mag openbaar gemaakt worden (uitzonderingsgronden);
 • verlenging termijn: als binnen de wettelijke termijn geen beslissing kan genomen worden).

De beslissing vermeldt de wijze van openbaarmaking (inzage, afschrift en of toelichting) en de modaliteiten (wijze van afschrift, termijn van openbaarmaking). De beslissing wordt meegedeeld via brief, fax of e-mail. Desgevallend bevat de beslissing reeds het afschrift van het gevraagde bestuursdocument.
De aanvrager oefent het recht van inzage, van afschrift en of toelichting uit overeenkomstig de wijze en modaliteiten van de beslissing en tijdens de openingsuren van de diensten. De termijn voor uitvoering is uiterlijk 30 dagen, te rekenen van de registratie van de aanvraag. Als er een verlengingsbeslissing is geweest, dan wordt de termijn voor uitvoering verlengd tot 45 dagen. Als de aanvrager zijn recht van inzage, van afschrift en of toelichting, niet binnen de twee weken, te rekenen van het beschikbaar zijn van het bestuursdocument, heeft uitgeoefend, heeft hij zijn recht verwerkt. Hij zal dan een nieuwe aanvraag moeten doen.


Beroepsmogelijkheden tegen afwijzingsbeslissing


De aanvrager kan tegen de beslissing van de stadssecretaris tot weigering of tot gedeeltelijke openbaarmaking, binnen de 30 dagen te rekenen van de dag na het versturen van de beslissing, in beroep gaan bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur van de Vlaamse overheid.
De aanvrager kan tegen de onwillige uitvoering van een beslissing, binnen de 30 dagen na het verstrijken van de uitvoeringstermijn, eveneens in beroep gaan bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur van de Vlaamse overheid.

E-loket

 • FORM

  Aanvraagformulier openbaarheid van bestuur

Contact

dienst secretarie
tel. 02 255 45 40