Naar inhoud

Ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur.
Wat is een ruimtelijk structuurplan?
Inhoud van het ruimtelijk structuurplan.
Ruimtelijk structuurplan Vilvoorde.


Wat is een ruimtelijk structuurplan?


Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling en is erop gericht om een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.
Het ruimtelijk structuurplan is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoefte van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen, rekening houdend met:
· de ruimtelijke draagkracht,
· met de gevolgen op lange termijn voor het leefmilieu,
· met de sociale, economische en culturele consequenties.


naar boven


Inhoud van het ruimtelijk structuurplan.


Het ruimtelijk structuurplan bestaat uit 3 gedeelten, met name een bindend deel, een richtinggevend deel en een informatief deel.

Het bindend gedeelte.
Het bindend gedeelte en de hierin opgenomen bepalingen bestaat erin een dwingend kader aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat die maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. De bindende bepalingen leveren een actieprogramma en zijn verifieerbaar of toetsbaar wat betreft de wezenlijke uitvoering ervan.

Het richtinggevend deel.
In het richtinggevend deel wordt o.a. de ruimtelijke visie op de ontwikkeling weergegeven. De overheid mag van het richtinggevend deel niet afwijken, behalve ingevolge onvoorziene ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten.
Dit deel bevat minstens:
· de doelstellingen en de prioriteiten inzake de ruimtelijke ordening,
· een beschrijving van de ruimtelijke structuur uitgaande van economische-, sociale-, culturele-, agrarische-, mobiliteits-, natuur- en milieubehoeften en gevolgen,
· de maatregelen, middelen instrumenten en acties tot uitvoering van het ruimtelijk structuurplan.

Het informatief deel.
In het informatief deel worden de belangrijkste elementen aangegeven die de bestaande ruimtelijke structuur morfologisch en functioneel bepalen.
Dit deel bevat tenminste:
· een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande fysische ruimtelijke toestand,
· een beschrijving, analyse en evaluatie van het gevoerde ruimtelijk beleid,
· een onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten,
· het verband met hogere ruimtelijke structuurplannen of plannen van aanleg.


naar boven


Ruimtelijk structuurplan Vilvoorde.


Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde werd door de minister goedgekeurd op 5 september 2003 (publicatie Belgisch Staatsblad: 24 september 2003). Klik hier voor het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Vilvoorde.

INLEIDING

DEEL 1: INFORMATIEF GEDEELTE

 1. Profiel van de stad Vilvoorde
 2. Planningscontext
 3. Bestaande ruimtelijke structuur op macro-niveau
 4. Bestaande ruimtelijke structuur op meso-niveau
 5. Bestaande ruimtelijke nederzettingsstructuur
 6. Bestaande ruimtelijk-economische structuur
 7. Bestaande open ruimtestructuur
 8. Bestaande verkeers- en vervoersstructuur
 9. Bestaande recreatieve structuur
 10. Bestaande militaire structuur
 11. Deelruimten
 12. Demografische ontwikkelingen
 13. Sectorale ontwikkelingen

DEEL 2: RICHTINGGEVEND GEDEELTE

 1. Visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling
 2. Afbakening van Vilvoorde als stedelijk gebied
 3. Gewenste ruimtelijke structuur

DEEL 3: BINDEND GEDEELTE

BIJLAGEN

 1. bijlage 1: zonevreemde bedrijven
 2. bijlage 2: begrippenlijst

LIJST VAN KAARTEN

 1. Situering
 2. Eerste kennismaking met de stad
 3. Uittreksel gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse
 4. Overzichtskaart BPA’s
 5. Overzichtskaart beschermde monumenten en landschappen
 6. Overzicht afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden
 7. Afbakening en differentiatie van agrarische gebieden
 8. Overzicht belangrijke verkavelingen
 9. Vilvoorde binnen de Vlaamse Ruit
 10. Bestaande ruimtelijke structuur op macro-niveau
 11. Bestaande ruimtelijke structuur op meso-niveau
 12. Bestaande ruimtelijke nederzettingsstructuur
 13. Bestaande stedelijke voorzieningen
 14. Bestaande groenvoorzieningen
 15. Synthesekaart ruimtelijke knelpunten
 16. Synthesekaart ruimtelijke kwaliteiten
 17. Bestaande ruimtelijk-economische structuur: bedrijvenzones
 18. Reliëf en hydrografie
 19. Traditionele landschappen, relictzones en ankerplaatsen
 20. Synthesekaart landschap, natuur en landbouw
 21. Bestaande verkeers- en vervoersstructuur
 22. Bestaande busvoorzieningen
 23. Bestaande recreatieve structuur
 24. Militaire structuur locatie, knelpunten en kwaliteiten
 25. Indeling deelruimten
 26. Deelruimte ‘Kanaalzone’
 27. Deelruimte ‘Stationsomgeving’
 28. Deelruimte ‘Stadscentrum’
 29. Deelruimte ‘Verstedelijkt woongebied Koningslo’
 30. Deelruimte ‘Stedelijke groenas Tangebeek – Hoogveld – Drie Fonteinen’
 31. Deelruimte ‘Open ruimte Houtem – Peutie’
 32. Overzichtskaart potentiële gebieden voor woningbouw
 33. Voorstel afbakening stedelijk gebied
 34. Gewenste ruimtelijke structuur
 35. Wegencategorisering
 36. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte - Kanaalzone
 37. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte - stationsomgeving
 38. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte - stadscentrum
 39. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte - verstedelijkt woongebied Koningslo
 40. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte - stedelijke groenas Tangebeek - Hoogveld - Drie Fonteinen
 41. Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte - open ruimte Houtem - Peutie

naar boven

Contact

dienst ruimtelijke ordening
tel. 02 255 47 10