Raad lokale economie

Oprichten raad lokale economie - besluit gemeenteraad van 25 maart 2019.

De raad lokale economie is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het beleid betreffende lokale economie, met een focus op het versterken van het kernwinkelgebied.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de adviesraad:

 • op vraag van het stadsbestuur, op eigen initiatief of omdat er een wettelijke verplichting is, adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het stedelijk handels- en economisch beleid;
 • de adviesraad heeft verder als taak het overleg en de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden te bevorderen;
 • de adviesraad kan zelf activiteiten organiseren in het belang van het beleidsdomein;
 • de adviesraad kan bijdragen tot de uitvoering van het beleidsdomein.

De adviesraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Kunnen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad: alle organisaties, verenigingen, instellingen en ondernemingen die een actieve commerciële of economische werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de betrokken gemeente en waarvan de maatschappelijke zetel of de vestigingseenheid in Vilvoorde is gelegen.

Minstens de helft van alle stemgerechtigde leden moeten hun commerciële of economische activiteit uitoefenen in het kernwinkelgebied van Vilvoorde. Het kernwinkelgebied bestaat uit de volgende straten en pleinen:

 • Guldenschaapstraat,
 • Varkensmarkt,
 • Nowélei (Jean Baptiste),
 • Grote Markt,
 • Leuvensestraat (van Varkensmarkt tot Leopoldstraat),
 • Bergstraat,
 • Marktstraat,
 • Peperstraat,
 • Preckherstraat (Jean),
 • Pootstraat (Karel Jan Frans).

Het secretariaat van de raad lokale economie wordt verzorgd door de dienst Wonen en Ondernemen.