Roken en alcohol

Roken is verboden in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Een gesloten plaats is een plaats die door wanden afgesloten is van de omgeving en voorzien is van een plafond. Tenten zijn ook gesloten plaatsen, tenzij minimum twee wanden volledig open zijn.

Als organisator moet je erop toezien dat het rookverbod wordt toegepast. Zo voldoe je aan de huidige rookreglementering:

  1. De rookverbodtekens moeten zichtbaar blijven.
  2. In een gesloten tent voorzie je zelf voldoende verbodstekens op zichtbare plaatsen.
  3. Er wordt in geen geval binnen gerookt, zeker niet door medewerkers, die een voorbeeldfunctie hebben.
  4. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers op het rookverbod te wijzen.

Sinds januari 2010 is de verkoop van alcohol strikter gereglementeerd. Sinds dan is wettelijk bepaald dat van elke persoon die alcohol of sterke drank wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Wat zegt de wet?

  1. Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. zoals bier, wijn, ….
  2. Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen.
  3. Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen