Rooseveltlaan (Franklin)

Opdrachtgever


Stad Vilvoorde

Omgevingsvergunningsaanvraag


De aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning werd recent ingediend. In het kader van deze aanvraag wordt momenteel een openbaar onderzoek georganiseerd en zullen omwonenden advies kunnen geven op de plannen. Voor deze vergunningsaanvraag werd uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. Aan de hand van een schriftelijk onderzoek en 30 boringen werd de geschiedenis in kaart gebracht. De Rooseveltlaan (Franklin) was een belangrijke locatie voor de stad, zeker tijdens de middeleeuwen omdat zich hier de stadswallen, gracht en Mechelse stadspoort bevonden. Tijdens de uitvoering van de werken zullen proefsleuven gegraven worden ter hoogte van de Mechelsestraat om mogelijke restanten van deze middeleeuwse bouwwerken te lokaliseren.

Uitvoering


Na het verkrijgen van de vergunning en het aanstellen van een aannemer kan de heraanleg van start gaan. De heraanleg van de randen zal in meerdere fases uitgevoerd worden om de hinder voor omwonenden en gebruikers van het plein te beperken. Er wordt een gefaseerde planning opgemaakt van zodra de aannemer gekend is.

Omschrijving


In 2019 plant stad Vilvoorde de heraanleg van de randen van de Rooseveltlaan (Franklin). De belangrijkste aanleiding voor deze heraanleg is het verbeteren van de verkeersveiligheid en meer specifiek de fietsinfrastructuur. Naar aanloop van deze nieuwe infrastructuur worden in 2018/2019 belangrijke, voorbereidende nutswerken uitgevoerd.

De laatste fase van de nutswerken zal plaatsvinden ter hoogte van de Mechelsestraat. Deze fase bevindt zich ter hoogte van het voetpad. Voor voetgangers wordt een omleiding voorzien. Deze nutswerken duren gemiddeld 3 weken, exclusief weerverlet.

De nieuwe huisaansluitingen voor water en elektriciteit worden begin 2019 uitgevoerd. Concreet plannen Fluvius, de Watergroep en Proximus vernieuwingen aan hun leidingen. De leidingen die vernieuwd dienen te worden, liggen in het voetpad of de parkeerstrook.

Voorontwerp van de heraanleg


Het voorlopig ontwerp voorziet over de volledige lengte een verbreding van de voetpaden. Ter hoogte van de school en horecazaken zal het voetpad extra verbreed worden. Ook worden de fietspaden verplaatst naar de zijde van de gevels. Zo vermindert het aantal kruisende bewegingen van de fietsers en verbetert de verkeersveiligheid.

De kopse kanten van de laan worden ingericht als verblijfs- en doorgangsruimte voor voetgangers en fietsers. Aan de zijde van de Mechelsesteenweg wordt de vrijgekomen ruimte ingezet als terraszone voor de horecazaken, andere zitgelegenheden, een waterelement dat verwijst naar de vroegere drinkplaats en ruimte voor sport. Aan de zijde van de Campionlei (Ferdinand) komt een grasvlakte tussen de bomen en ruimte voor spelaanleidingen.

Het studiebureau werkt deze voorlopige plannen verder uit en verwerkt de feedback van de verschillende overlegmomenten die eind 2018 hebben plaatsgevonden. Deze plannen worden binnenkort ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Mogelijke hinder


De straat kan tijdelijk worden afgesloten, indien er werken in het de parkeerstrook nodig zijn. Op deze manier kan er veilig en vlot doorgewerkt worden.

Indien de werken in het voetpad plaatsvinden, zal er parkeerverbod gelden ter hoogte van de werken maar blijft de rijweg toegankelijk.

Wanneer de nutsmaatschappijen ter hoogte van woningen werken uitvoeren, zullen zij de bewoners hierover met een brief op de hoogte stellen.