stedelijke adviesraad lokale integrale veiligheid

De stedelijke adviesraad lokale integrale veiligheid is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het integrale veiligheidsbeleid van de stad Vilvoorde: preventie, repressie en nazorg.

De raad wordt verplicht geraadpleegd voordat de onderhandelingen over het veiligheids- en preventiecontract wordt gevoerd met de subsidiërende overheden; de raad wordt tevens geraadpleegd voor de evaluatie van de acties die in het contract zijn opgenomen.

De stedelijke adviesraad lokale integrale veiligheid adviseert omtrent:

 • de analyse van de criminaliteitsfenomenen;
 • de omschrijving van de prioritaire problematieken en de wijze waarop die moeten worden aangepakt rekening houdend met de criminaliteitstatistieken, evenals socio- economische gegevens;
 • de lopende of nog uit te bouwen acties op het vlak van de integrale veiligheidszorg;
 • de evaluatie van de preventieve acties die lopen op gemeentelijk niveau en de werking van de stedelijke adviesraad lokaal integraal veiligheidsbeleid;
 • de informatieverstrekking aan en sensibilisering van het publiek.

De adviesraad is samengesteld uit volgende leden, hier naar functie omschreven:

 • de burgemeester;
 • de schepen bevoegd voor preventie, voorzitter van de adviesraad;
 • de schepen bevoegd voor wijkzorg;
 • de schepen bevoegd voor jeugd;
 • één vertegenwoordiger van elke fractie zetelend in de gemeenteraad;
 • de preventieambtenaar, secretaris van de adviesraad;
 • de algemeen directeur of het afdelingshoofd Mens;
 • de korpschef van de lokale politie;
 • een vertegenwoordiger van het Parket van het gerechtelijk arrondissement;
 • een lid van elke erkende gemeentelijke adviesraad, hiertoe aangesteld door de voorzitter van die adviesraad;
 • een afgevaardigde van elk net van het secundair onderwijs;
 • een afgevaardigde van het JAC;
 • de lokaal adviseur van het SLIV.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Veiligheid.