stedelijke adviesraad voor milieu en natuur

De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur heeft als doel het bevorderen van een integraal milieu- en natuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, zal de adviesraad:

 1. op vraag van het stadsbestuur, op eigen initiatief of omdat er een wettelijke verplichting is, adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het milieu- en natuurbeleid;
 2. het overleg tussen de verschillende belanghebbenden bevorderen;
 3. zelf activiteiten organiseren in het belang van het beleidsdomein;
 4. bijdragen tot de uitvoering van het beleidsdomein.

De adviesraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden:

 • stemgerechtigde leden zijn:
  1. alle private en publieke organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve milieu- en natuurwerking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de stad en waarvan de maatschappelijke zetel in Vilvoorde is gelegen;
  2. particuliere leden. Het aantal individuele stemgerechtigden mag niet meer dan 1/3 van het totaal aantal stemgerechtigden leden zijn.
 • niet-stemgerechtigde leden zijn:
  1. de bevoegde schepen;
  2. ambtenaren die door het college zijn aangeduid om de adviesraad te ondersteunen;
  3. deskundigen die op initiatief van de adviesraad door de adviesraad kunnen uitgenodigd worden.