Naar inhoud

Milieuhinder

De dienst milieu fungeert als centraal meldpunt voor milieuklachten. Klachten worden steeds door de milieuambtenaar onderzocht, die over een bekwaamheidsbewijs voor toezichthouder beschikt. Indien het klachten betreft, waarvoor het wettelijk kader het politiereglement is, wordt de klacht intern doorgespeeld naar de wijkagent.

Centraal meldpunt: de telefonische bereikbaarheid is vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen de politiezone Vilvoorde-Machelen en de stad Vilvoorde. De milieuklachten kunnen worden ingediend bij de dienst milieu. Buiten de openingsuren van de dienst milieu kan je ook terecht bij de politie.

De samenwerking tussen de politie en de dienst milieu garandeert een 24-uurs meldpunt. Klachten kunnen ook 24/24 uur ingediend worden via het e-loket. Klik hier om een klacht in te dienen via het meldingenloket.

Indieners van een klacht worden steeds schriftelijk, mondeling of telefonisch op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan hun klacht werd gegeven.

Bij burenhinder wordt verwezen naar het vredegerecht. De milieuambtenaar treedt echter eerst op als conflictbemiddelaar.

Het klachtenregister wordt jaarlijks geëvalueerd met het oog op een bijsturing van het beleid.

Overzicht