Vernieuwing Zenne-oevers en sanering Sluisstraat

Linker Zenne-oever

Voor de linker Zenne-oever heeft het ontwerp van dit project de vergunning verkregen. De start van de werken aan de linker Zenne-oever wordt gepland in de winter van 2018. De uitvoeringstermijn zal ongeveer 4 maanden bedragen, exclusief weerverlet.

Rechter Zenne-oever

Het aanbestedingsdossier van de rechter Zenne-oever is in opmaak en de uitvoering van de werken staat gepland voor 2019. Deze werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

Sluisstraat

In samenwerking met OVAM plant de stad in het najaar van 2018 de heraanleg en sanering van de Sluisstraat. De straat zal heraangelegd worden van aan het kruispunt met de Harensesteenweg tot aan de Zenne. Concreet zal de wegenis, de riolering en het wegdek van de brug over de Zenne worden vernieuwd. Er wordt gepland een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen, de voetpaden te verbreden en een veilige fietsoversteek ter hoogte van het Zennepad te realiseren.

Verder zal de vervuiling van de ondergrond aangepakt worden. De vervuilde grond zal tijdens de werken worden afgegraven en gesaneerd. Door deze werken gelijktijdig uit te voeren wordt er getracht de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Om de nutsinfrastuctuur te vernieuwen voor de straat heraangelegd wordt, zijn de nutsmaatschappijen eind mei gestart met het vernieuwen van hun leidingen. Deze leidingen bevinden zich in de voetpaden. De grond die tijdens deze werken afgegraven wordt, zal ook gesaneerd worden.