Vilvoorde adviseert gedeeltelijk positief/negatief over omgevingsvergunning Ringtrambus

Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2019 15.50 u.
Het Vilvoords schepencollege heeft deze week haar advies uitgebracht over de vergunningsaanvraag van De Werkvennootschap.

De stad staat positief tegenover het globale project van de Ringtrambus. Dit project betekent een belangrijke versterking en modernisering van het openbaar vervoer in Vilvoorde en de Noordrand rond Brussel. Bovendien investeert de Vlaamse overheid hiermee in de verbetering van onze infrastructuur. Inwoners van Vilvoorde en omstreken zullen dankzij de nieuwe, gereserveerde busstroken betrouwbaar en stipt de luchthaven, het UZ in Jette of het station van Vilvoorde kunnen bereiken. De verwachting is dat de verkeersdoorstroming, vooral in het centrum van Vilvoorde, op termijn zal verbeteren. Dat komt ook de luchtkwaliteit ten goede. Een goede en kwaliteitsvolle ontsluiting van het centrum met de Ringtrambus kan tevens een belangrijke hefboom betekenen voor de heropleving van het handelscentrum.

Volgens het Vilvoords bestuur zijn de plannen zoals ze voorliggen op een aantal cruciale punten nog onvoldoende. Daarom is besloten om deels ongunstig te adviseren. Het ontwerp schiet te kort op een aantal essentiële elementen rond verkeersveiligheid en leefbaarheid.

De stad wil dat het project nog beter invulling geeft aan het STOEP-principe dat de stad in al haar mobiliteitsplannen hanteert. Volgens dit principe krijgen voetgangers en fietsers voorrang in het verkeer. Dat is niet het geval in de huidige plannen. We zien te weinig aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers op enkele punten in Kassei, op de oversteekplaatsen en voetgangerszone van het Heldenplein, in de Stationlei en ook op de Hanssenslaan (Benoit).

De afgelopen maanden hebben de stad en De Werkvennootschap meermaals mogelijke oplossingen besproken voor het verlies aan parkeerplaatsen in de Stationlei. In de vergunningsaanvraag zoals ze nu voorligt zijn die niet opgenomen. Stad Vilvoorde verwacht dat de alternatieve parkeermogelijkheden opgenomen worden in de aanvraag.

Daarnaast vraagt de stad een hertekening van het Heldenplein met meer aandacht voor de leefbaarheid: het objectief is een verwelkomend en groen plein te creëren. Het plein mag niet alleen dienen om het verkeer zo efficiënt mogelijk te verwerken, maar moet ook een ontmoetingspunt zijn. Het Heldenplein is de toegangspoort tot onze stad. Bovendien zal meer aandacht voor vergroening en een doordachte materiaalkeuze bijdragen tot een positief klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Tot slot wenst de stad dat De Werkvennootschap concreet overleg opstart met alle betrokken partijen (NMBS, Infrabel, stad Vilvoorde, MG Real Estate, …) om te komen tot een bijkomende ondertunneling van de spoorbedding met het oog op de realisatie van het initieel voorgestelde tracé over de CAT-site.

De stad staat klaar om in goed overleg zo snel mogelijk tot een oplossing te komen die alle partijen tevreden stelt.