Vrijstelling bouwtaks

Stad Vilvoorde verleent vrijstelling van betaling van de bouwtaks bij nieuwbouw en verbouwing onder bepaalde voorwaarden.

Ten laste van de eigenaar wordt een taks op het (ver)bouwen van woningen geheven. Deze bedraagt 1 euro per m³. In geval van verbouwing van een gebouw of gedeelte van een gebouw is dezelfde taks verschuldigd als voor nieuwbouw. De omvang van het te slopen volume kan afgetrokken worden van de omvang van het nieuwe volume, indien een vergunning voor het slopen werd afgeleverd. Een dossierkost van minimaal 50 euro zal steeds geheven worden.

Voorwaarden

De aanvrager van een omgevingsvergunning is vrijgesteld van bouwtaks voor:

  • het bouwen of verbouwen van maximaal één eengezinswoning;
  • met een volume tussen 0 m³ en 475 m³.

Ook voor het (her)bouwen van gebouwen bestemd voor onderwijsinstellingen en erkende erediensten kan een vrijstelling van bouwtaks toegekend worden.

Procedure

De vrijstelling van betaling van de bouwtaks gebeurt automatisch, zonder expliciete vraag van de bouwheer.