Werkingssubsidie voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen

WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN JEUGDHUIS AANVRAGEN

WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN JEUGDVERENIGING AANVRAGEN

Vilvoordse jeugdverenigingen en jeugdhuizen kunnen elk jaar werkingssubsidies aanvragen om hun werking financieel een duwtje in de rug te geven.

Wie kan de werkingssubsidie aanvragen


Jeugdverenigingen kunnen gesubsidieerd worden volgens drie categorieën:

 • Jeugdbeweging: werking gericht op de algehele en harmonische ontwikkeling van de leden. Er zijn minimum 2 activiteiten per maand. De leden zijn tussen 6 en 19 jaar.
 • Jeugdhuis: een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen uitbouwen en vorming kunnen volgen. Er is geen consumptieverplichting, de leden zijn tussen 16 en 26 jaar.
 • Jongerenbeweging: werkt op de verschillende domeinen van het jeugdvormingswerk, met jongeren tussen 16 en 35 jaar. Politieke jongerenbewegingen zijn uitgesloten van subsidie.

Enkel erkende Vilvoordse verenigingen kunnen werkingssubsidies ontvangen.

Waarvoor kan je werkingssubsidies aanvragen


De werkingssubsidie wordt verdeeld op basis van de volgende principes:

 • ontmoeting,
 • kwaliteit en veiligheid,
 • netwerken,
 • maatschappelijk engagement.

Daarnaast kan je ook jaarlijks een vervoerstoelage aanvragen via het aanvraagformulier van de werkingssubsidies.

Alle gegevens die opgevraagd worden in het aanvraagformulier van de werkingssubsidies, hebben betrekking op de periode van 1 september tot en met 31 augustus voorafgaand op het jaar van de subsidieaanvraag.

Momenteel geldt er echter een uitzondering op deze regel: omwille van COVID-19 wordt werkingsjaar 2020 niet in beschouwing genomen. De werkingssubsidies van 2021 zullen dus berekend worden op basis van de gegevens van werkingsjaar 2019.

Daarna (vanaf 2022) zal bovendien niet meer het schooljaar, maar wel het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag in beschouwing genomen worden.

Voorwaarden voor het krijgen van de werkingssubsidie


 • Enkel erkende Vilvoordse verenigingen komen in aanmerking voor werkingssubsidies.
 • Elke vereniging kan slecht één soort werkingssubsidie ontvangen. Vraag je werkingssubsidies aan als jeugdvereniging, dan kan je daarnaast dus geen werkingssubsidies meer ontvangen als bv. socio-culturele vereniging. Wel kan je nog andere subsidies aanvragen, zoals de infrastructuursubsidie, de investeringssubsidie, de kadervormingssubsidie en/of de projectsubsidies jeugdinitiatieven.
 • Ontvang je als vereniging subsidies van de stad Vilvoorde? Dan moet je op je publiciteit (website, clubblad, affiches), via welk kanaal ook, altijd het logo van de stad plaatsen of vermelden “met de steun van stad Vilvoorde”.
 • Vul je aanvraag correct en volledig in en stuur zeker de nodige bewijsstukken mee. Er wordt bij de berekening van de subsidies enkel rekening gehouden met de onderdelen van de aanvraag die correct zijn ingevuld en waarvoor de nodige bewijsstukken toegevoegd zijn.

Lees alle voorwaarden nog eens na in het subsidiereglement.

Hoeveel bedraagt de werkingssubsidie


De werkingssubsidies jeugd worden toegekend op basis van een puntenschaal. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je in het subsidiereglement.

Wanneer moet de werkingssubsidie aangevraagd worden


Elk jaar stuurt de dienst Vrije Tijd het subsidiereglement en een aanvraagformulier op naar de secretarissen van alle erkende jeugdverenigingen. Stuur je aanvraag in vóór de datum die je op het aanvraagformulier vindt.

Hoe kan je de werkingssubsidie aanvragen


Vraag je werkingssubsidie bij voorkeur online aan of bezorg je aanvraagformulier en de bijhorende bijlagen rechtstreeks aan de dienst Vrije Tijd.