Wijkcirculatieplan Koningslo

Wat is een wijkcirculatieplan?

Wijkcirculatieplannen dienen om de bestaande problemen rond mobiliteit aan te pakken op wijkniveau. Het doel is het weren van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Verkeer dat geen bestemming heeft in de wijk, wordt afgeleid naar de grootste straten. Elk wijkcirculatieplan houdt rekening met de eigenheid van de wijk.

In 2021 maakte het stadsbestuur werk van een mobiliteitsplan met aandacht voor de toepassing ervan op wijkniveau. Daarbinnen gebruikt het stadsbestuur enkele algemeen geldende principes als leidraad voor meer verkeersleefbaarheid -en veiligheid in de wijken: het STOP-principe en het Fix-the-mix-principe. Dit mobiliteitsplan werd op 22 maart 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Meer informatie vind je hier.

Wijkcirculatieplan Koningslo

Er werd besloten om de ingrepen rond mobiliteit grondig te herbekijken. De onderstaande beslissingen worden momenteel geëvalueerd en aangepast. Meer informatie hierover volgt later.

Het nieuwe wijkcirculatieplan voor Koningslo houdt in dat de verkeerssituatie wijzigt in enkele straten. Dit zie je op dit kaartje. Een rood pijltje betekent dat de rijrichting voor voertuigen in deze straat wijzigt. Als je één pijltje ziet, betekent dit ook dat de straat een eenrichtingsstraat is of wordt voor voertuigen.

Op dit kaartje zie je alle ingrepen voor de mobiliteit in Koningslo.

  • De hele wijk wordt een zone 30, maar belangrijkste ontsluitingswegen blijven zone 50. Dit gaat ook gepaard met het plaatsen van verkeerselementen die de snelheid verlagen.
  • Nieuwe eenrichtingsstraten.
  • Verkeersknips en mogelijke verkeersknips, aangeduid met een kruisje.
  • Uitbreiding van de fietsstraten, waarin fietsers niet mogen ingehaald worden.

6 maanden na invoering van de proefopstelling evalueren we dit wijkcirculatieplan samen met de bewoners. Die tijd is nodig om de circulatiewijzigingen op een correcte en grondige manier te kunnen evalueren. Het geeft daarbij iedereen de tijd om aan de nieuwe verkeerssituatie te wennen. Ondertussen blijven we de bezorgdheden opvolgen. Stuur dus zeker de goede punten en de mogelijke verbeterpunten van de nieuwe situatie door naar wijkcirculatieplan@vilvoorde.be.

De bewoners van straten met een gewijzigde verkeerssituatie krijgen een bewonersbrief met daarin alle informatie. Houd dus zowel je brievenbus als deze pagina in het oog voor de meest recente informatie.