Aanvullende lokale diensten

Kiemkracht

Vanuit het lokaal bestuur van Vilvoorde werd met Kiemkracht een overeenkomst in kader van diensten rond aanvullende lokale diensten afgesloten. Binnen deze overeenkomst werd vastgelegd dat in kader van deze opdracht er vanuit Kiemkracht maximaal 2 VTE ingeschakeld mochten worden, waarvan in 2023 er in praktijk 1,48 actief aan het werk waren binnen de opdracht.

Deze 1,48 VTE doelgroepmedewerkers werden binnen deze overeenkomst ingeschakeld voor opdrachten rond groenbeheer op het Vilvoordse grondgebied. Dit vanuit het initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant rond de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL). Acties die hierbinnen kaderen waren natuurontwikkeling op het grondgebied, het voorzien van meer biodiversiteit en klimaatbestendigheid bij binnen de lokale besturen. Bijkomend faciliteerde dit ook de sociale tewerkstelling van doelgroepmedewerkers.

Zoals vermeld werd voor deze opdracht (groenonderhoud) samengewerkt met de sociale economie . Dit in kader van het sociaal beleid en het creëren van tewerkstellingskansen voor doelgroepmedewerkers Voor het uitvoeren van bovengenoemde opdrachten binnen de overeenkomst ontving Kiemkracht voor de tweede helft van 2023 een bedrag van 4950,70 euro.

Groep Intro vzw

Vanuit het lokaal bestuur van Vilvoorde werd met Groep Intro vzw een overeenkomst in kader van diensten rond aanvullende lokale diensten afgesloten. Binnen deze overeenkomst werd vastgelegd dat in kader van deze opdracht er vanuit Groep Intro VZW maximaal 7 VTE ingeschakeld mochten worden. Dit werd door Groep Intro voor 2023 volledig ingevuld waardoor er in 2023 7 VTE actief waren in kader van de afgesloten overeenkomst.

Deze 7 VTE doelgroepmedewerkers werden, in overeenstemming met vastgelegde afspraken in kader van de overeenkomst Aanvullende Lokale Diensten, ingeschakeld in het fietspunt van Groep Intro. Dit vanuit de ambitie om binnen Vilvoorde de fietsmobiliteit voor de inwoners te promoten en hierbij de sociale economie een rol te laten spelen. Binnen deze opdracht werden de doelgroepmedewerkers ingeschakeld voor:

 • Het recycleren en opknappen van weesfietsen
 • Fietsherstel en -onderhoud
 • Extra dienstverlening naar het stadsbestuur wanneer dit bevraagd werd.

Zoals vermeld werd voor deze opdracht (ondersteuning fietsmobiliteit) samengewerkt met de sociale economie. Dit in kader van het sociaal beleid en het creëren van tewerkstellingskansen voor doelgroepmedewerkers. Voor de geleverde diensten, in overeenkomstig met de vastgelegde opdracht en het aantal VTE, werd voor de tweede helft van 2023 19.469,06 euro toegekend.

Pin VZW

Vanuit de dienst Gelijke Kansen van de Stad Vilvoorde werd een overeenkomst in kader van diensten rond aanvullende lokale diensten afgesloten. Binnen deze overeenkomst werd vastgelegd dat in kader van deze opdracht er vanuit Pin VZW maximaal 2 VTE ingeschakeld mochten worden. In praktijk werd maar 1 VTE gedurende 2023 door Pin VZW ingevuld.

Deze 1 VTE doelgroepmedewerkers werd in overeenstemming met vastgelegde afspraken in kader van de overeenkomst Aanvullende Lokale Diensten, ingeschakeld door de stad Vilvoorde voor volgende taken/opdrachten:

 • Voeren van onthaalgesprekken met nieuwe inwoners van de Stad Vilvoorde met primaire focus op nieuwe inwoners (nieuw of minder dan één jaar wonend op het grondgebied) welke geconfronteerd worden maat taal- en/of integratienoden
 • Ondersteuning van het Sociaal Huis als toeleider in de diversiteit
 • Ondersteuning van de jeugdzorg door ‘jongerentoeleiders’. De primaire focus ligt hier bij jongeren (tussen 12 en 18 jaar) en hun ouders om deze (via outreachende acties) naar het lokale aanbod toe te leiden waardoor de ze de jeugd- en vrijetijdsdiensten van Stad Vilvoorde ondersteunden.

Zoals vermeld werd voor deze opdracht (ondersteuning rond integratie, outreachend werken en verwelkoming nieuwe inwoners) samengewerkt met de sociale economie. Dit in kader van het sociaal beleid en het creëren van tewerkstellingskansen voor doelgroepmedewerkers Voor de geleverde diensten, in overeenkomstig met de vastgelegde opdracht en het aantal VTE, werd voor de tweede helft van 2023 2.781,29 euro toegekend.

Vites (Mivavil)

Vanuit de dienst Stads- en Wijkonderhoud het lokaal bestuur van Vilvoorde werd met Mivavil (Vites) een overeenkomst in kader van diensten rond aanvullende lokale diensten afgesloten. Binnen deze overeenkomst werd, zoals vastgelegd dat in kader van deze opdracht, er vanuit Mivavil 4,5 VTE ingezet.

Deze 4,5 VTE doelgroepmedewerkers werden, in overeenstemming met vastgelegde afspraken in kader van de overeenkomst Aanvullende Lokale Diensten, ingeschakeld door de stad Vilvoorde voor volgende taken/opdrachten:

 • Alternatieve onkruidbestrijding bij boomspiegels en kleine groenobjecten in de Vilvoordse wijken ‘Centrum’ en ‘Far West’ (Perceel 1)
 • Alternatieve onkruidbestrijding bij boomspiegels en kleine groenobjecten in de Vilvoordse wijken ‘Faubourg’, ‘Kassei’, ‘Koningslo’, ‘Peutie’ en ‘Houtem’ (Perceel 2)
 • Groenonderhoudswerken Hendrik-I lei

Zoals vermeld werd voor deze opdracht (groenonderhoud) samengewerkt met de sociale economie . Dit in kader van het sociaal beleid en het creëren van tewerkstellingskansen voor doelgroepmedewerkers. Voor de geleverde diensten, in overeenkomstig met de vastgelegde opdracht en het aantal VTE, werd voor de tweede helft van 2023 2.781,29 euro toegekend.

Ecoso

In kader van Aanvullende Lokale Diensten werd in 2023 samengewerkt tussen Ecoso en de intercommunale Incovo. Binnen deze samenwerking werden LDE-medewerkers van ECOSO tewerkgesteld op sites van Incovo op diverse sites, waaronder in Vilvoorde. In kader van deze samenwerking werd door Ecoso 1,78 VTE ingezet binnen de werking van Ecoso.

Deze 1,78 VTE namen tijdens 2023 in kader van deze samenwerking volgende taken/ opdrachten op vertrekkende vanuit de hoofdsite in Vilvoorde (soms ook uitwijking naar ander grondgebied vanuit verplaatsingen):

 • Hergebruik realiseren in samenwerking intercommunale Incovo, o.a. via aparte scheiding van herbruikbare goederen (huisraad, decoratie, speelgoed, etc.) in een daartoe voorziene container van Ecoso voor verkoop via de kringloopwinkels Cirkels.
 • Hergebruik van textiel realiseren in samenwerking met intercommunale Incovo via huis-aan-huis ophalingen van herbruikbaar textiel

Vanuit deze samenwerking tussen Incovo en Ecoso (welke al meerdere jaren lopende was) werd sociale tewerkstelling mogelijk gemaakt. Dit vanuit de doelstellingen en reguleringen van onderandere de OVAM in kader van het stimuleren van hergebruik van goederen en afvalpreventie.

Voor de activiteiten, vastgelegd vanuit de samenwerking tussen beide partijen en overeenkomstig met het aantal actieve VTE, werd voor de tweede helft van 2023 4.950,70 euro toegekend.