Audit Vlaanderen

Begin mei startte Audit Vlaanderen een audit over financiële niet-terugvorderbare-steun op bij het Sociaal Huis.

Deze thema-audit van Audit Vlaanderen heeft betrekking op vormen van aanvullende financiële steun die het Sociaal Huis in het kader van zijn maatschappelijke dienstverleningsopdracht uitkeert aan individuele cliënten zonder hieraan een terugbetalingsverplichting te koppelen bij de cliënt zelf. Financiële steun die het Sociaal Huis kan terugvorderen bij andere instanties of overheden maakt geen deel uit van deze thema-audit. Deze thema-audit focust dus enkel op de financiële steun die het OCMW betaalt uit de eigen gebudgetteerde middelen. Elk Sociaal Huis beslist autonoom welke aanvullende financiële steun het uitkeert aan cliënten en welke bedragen het hiervoor inzet.

Via terreinwerk, gesprekken met onze collega’s en documentenanalyse kwam Audit Vlaanderen tot een positief rapport over dit deel van onze dienstverlening. De thema-audit bevestigt onze goede werking door geen aanbevelingen te formuleren.

Een grote bedanking aan iedereen die werkt bij het Sociaal Huis voor hun actieve medewerking aan deze intensieve audit in een periode vol maatschappelijke uitdagingen.

In deze thema-audit beoordeelde Audit Vlaanderen ook enkele elementen van de organisatiebeheersing en de opvolging van aanbevelingen uit de eerdere audit rond standgelden. Audit Vlaanderen leverde namelijk in 2020 ook het auditrapport op over de standgelden. Dit rapport bevatte vier aanbevelingen die allen voor hun vastgelegde streefdatum werden gerealiseerd.

Tijdens de exitmeeting in november werden beide rapporten gepresenteerd aan de leden van het auditcomité en het diensthoofd Sociaal Huis en de hoofdmaatschappelijk werkers. De rapporten van Audit Vlaanderen zullen overgemaakt worden aan ons auditcomité, college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, alsook op onze website gepubliceerd worden. Deze openbaarheid van auditrapporten vergroot de transparantie van de overheid en kan onderlinge kennisdeling plaatsvinden zodat organisaties aan de hand van deze auditrapporten kunnen leren van elkaar om hun werking verder kunnen optimaliseren.