Bestuurlijke handhaving

Wat is bestuurlijke handhaving?

Als stad, en meer specifiek de burgemeester, zijn we verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid van alle inwoners en iedereen die zich op het grondgebied van de stad bevindt. Om hierop toe te zien kunnen er maatregelen genomen worden om de veiligheid te kunnen garanderen. Waar de lokale politie op een gerechtelijk niveau in samenwerking met justitie werkt, zal een lokaal bestuur dit op een bestuurlijk niveau doen. Hiervan komt de term bestuurlijke handhaving.

Het bestuurlijk handhavingsbeleid vormgeven en complexe multidisciplinaire casussen opvolgen, is een taak van dienst Veiligheid en Preventie. De expert bestuurlijke handhaving wordt betrokken bij de verschillende handhavingstaken waarvoor de gemeente bevoegd is en probeert het handhavingsbeleid vorm te geven.

Welke maatregelen kunnen er opgelegd worden?

Binnen dit takenpakket valt ook de handhaving van de algemene politieverordening, de bijzondere politieverordeningen en de gemeentelijke reglementen. Een voorbeeld hiervan is een situatie waarin een horecazaak niet beschikt over een gunstig brandpreventieverslag, wat verplicht is om een horecazaak te mogen uitbaten. In zulke situaties kan er overgegaan worden tot een sluiting van de horecazaak tot wanneer deze over een gunstig brandpreventieverslag beschikt.

Daarnaast vallen ook de bestuurlijke bevoegdheden van de burgemeester onder de bestuurlijke handhaving. De burgemeester kan dus maatregelen nemen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en de openbare orde. Zo kan er bijvoorbeeld een plaatsverbod voor een bepaalde periode opgelegd worden aan de een persoon die steeds amok maakt op eenzelfde plaats of zo kan er een sluitingsuur opgelegd worden aan een horecazaak indien er steeds melding is van nachtlawaai. De genomen maatregel moet steeds als doel hebben om de openbare orde en veiligheid te herstellen.

Daarnaast coördineert de expert bestuurlijke handhaving onze aanpak van illegale economie en ondermijnende criminaliteit en organiseert hiervoor een casusoverleg met de verschillende stedelijke handhavers (ruimtelijke ordening, huisvesting, milieu, …) en de lokale politie. In deze werking volgt de expert bestuurlijke handhaving de verschillende casussen op waarbij verschillende diensten betrokken zijn.

Wanneer kan je een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen?

Wanneer de lokale politie of gemeentelijke ambtenaren zaken vaststellen die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een bestuurlijk maatregel zullen zij hier steeds melding van maken in de vorm van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag dat overgemaakt wordt aan de burgemeester.

Procedure

De persoon, onderneming, horecazaak,… in kwestie zal steeds via aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden van het eventueel opleggen van een bestuurlijke maatregel door de burgemeester. In deze brief zal u steeds uitgenodigd worden voor een hoorzitting dewelke fysiek of schriftelijk kan verlopen. De overwogen maatregel zal steeds in deze brief vermeld staan, samen met de rechtsgrond op basis waarvan deze gemotiveerd wordt en het eventuele bestuurlijk verslag.

Tijdens de hoorzitting kan u uw verweer brengen en uw verhaal aan de burgemeester (of afgevaardigde) doen. Indien de hoorzitting schriftelijk verloopt zal u dit per aangetekende brief binnen een bepaalde termijn moeten overmaken. De burgemeester neemt alle informatie achteraf in overweging en zal een beslissing kenbaar maken die terug via aangetekend schrijven aan jou bezorgd wordt.

In beroep

Indien je niet akkoord bent met de beslissing van de burgemeester en/of de bestuurlijke maatregel kan je in beroep gaan bij een bevoegde rechtbank binnen een bepaalde termijn. Deze gegevens worden steeds vermeld in de aangetekende brief of dit zal vermeld staan in het burgemeestersbesluit.