Bestuursakkoord

Versterkt vooruit naar een duurzame bruisende Vlaamse stad aan het water.

De Vilvoordse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zijn bijzonder sereen verlopen en moeten worden beschouwd als een voorbeeld van eerlijke politieke strijd. Dit heeft er mee toe geleid dat een aanzienlijk hoger percentage van de Vilvoordenaars een politieke voorkeur heeft geformuleerd: 90% van de stemgerechtigden brachten op een geldige manier hun voorkeur uit tegen 87% zes jaar terug. Gelijktijdig wordt de Vilvoordse gemeenteraad grondig vernieuwd (14 van de 35 gemeenteraadsleden worden voor de eerste maal verkozen) en verjongd (9 gemeenteraadsleden zijn jonger dan 30 jaar). Opmerkelijk veel Vilvoordenaren met een vreemde afkomst (13 op de 35) maken vanaf 1 januari 2019 deel uit van de gemeenteraad.
Sp.a-Groen en Open VLD werden door de kiezer beloond voor hun inzet als motor van de vernieuwing. Samen met een vernieuwde CD&V willen ze hun toekomstvisie voor Vilvoorde realiseren. 

De uitdagingen voor Vilvoorde zijn gigantisch
Het is de snelst groeiende stad van Vlaanderen met het hoogste aandeel kinderen en jongeren. Samen met Antwerpen en Genk kent Vilvoorde de grootste diversiteit, in die mate dat geen enkele cultuurgemeenschap in meerderheid is.
Vilvoorde kent door zijn ligging bijzondere uitdagingen – aan de rand van een uitdeinend Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het kruispunt van heel wat snelwegen in het centrum van de luchthavenregio wordt de stad geconfronteerd met structurele verkeersproblemen en problemen inzake luchtkwaliteit. Een aantal grootstedelijke problemen op het vlak van veiligheid, huisvesting, drugproblematiek, illegale economische activiteiten, radicalisme, armoede, georganiseerde bedelarij, dakloosheid, leegstand… sijpelen vanuit de hoofdstad systematisch binnen terwijl de aanpak van deze fenomenen en het handhavingsbeleid een groeiend probleem vormen.

De stad ervaart een fundamenteel gebrek aan erkenning door de Federale en Vlaamse overheid voor deze uitdagingen. Zonder een erkenning als Centrumstad en zonder een eerlijke politiefinanciering kan Vilvoorde deze uitdagingen niet aan. De coalitiepartners engageren zich om alle verantwoordelijken binnen hun partij te overtuigen van de dringende noodzaak van de erkenning als Centrumstad en van het voorzien van een eerlijke financiering van de politiezone.

Een stad met bijzondere troeven
De grote troef van Vilvoorde is zijn ligging, die maximaal moet worden uitgespeeld, teneinde zijn horeca, toerisme en handel te laten bloeien.
Vilvoorde heeft alle troeven om uit te groeien tot een aangename stad aan het water waar het goed is om te leven, te wonen en te werken. Onder de noemer “Ons Vilvoorde” werd een ruimtelijke visie beslist die volop de kaart trekt van een hippe, bruisende stad waarbij ten volle wordt ingezet op het bewaren en versterken van de groene gebieden. Het stadsbestuur wil met het 5,7ha grote “Vilvoorde nOord” werk maken van een recreatief gebied en een zone voor gemeenschapsfuncties dat aansluit op bestaande en nieuwe groengebieden. Met Vilvoorde Watersite – het tweede grootste stadsvernieuwingsproject van Vlaanderen - wordt 250ha oude (zwaar) vervuilde industriegrond verder omgebouwd tot een aantrekkelijk en duurzaam woon-en recreatiegebied. De meer dan 20 jaar leegstaande Renaultfabriek houdt enorme potenties in om Watersite te versterken met allerlei ontspannings- , recreatieve- en stedelijke functies. Samen met de eigenaars van de fabriek zal worden nagegaan op welke manier van deze dode plek “een bruisende hefboom” wordt gemaakt. Met BUDA+ wordt een grondige reconversie van de oude industriële Kanaalzone beoogd waar illegaliteit geen voet aan de grond meer krijgt. Achter het Vilvoords station is er de potentie voor een gloednieuw stadsdeel waar stedelijke functies zoals het AZ Jan Portaels en een nieuwe politiekazerne kunnen gerealiseerd worden samen met bijkomende kantoor- en woongelegenheid. Met de komst van de Ringtrambus, de aanleg van een nieuwe busterminal en de grondige modernisering van het treinstation wordt Vilvoorde meer dan ooit een openbaar vervoersknooppunt. Kortom het bestuur wil de oude industriële sites opwaarderen tot hedendaagse kwalitatieve stedelijke gebieden die plaats kunnen bieden aan de groeiende bevolking.
De allerhoogste troef van Vilvoorde is zijn bevolking.
De versnelde verderzetting van de vernieuwing is slechts haalbaar wanneer ze gedragen wordt door de bevolking. Het stadsbestuur zal via allerlei kanalen (social media, systematische wijkvergaderingen, overlegplatformen, adviesraden, citizenlab, website, stadskrant, bewonersbrieven, stadsapp,...) de bevolking informeren en de actieve inspraak en participatie van de bevolking nastreven. Een burger met een vraag, bezorgdheid of klacht verdient een snel en correct antwoord.
Het bestuur heeft de ambitie om samen met de bevolking - en de jongeren in het bijzonder - de toekomst uit te tekenen en mee vorm te geven. Dit veronderstelt een ambitieus stadsbestuur dat volop investeert in de verdere vernieuwing van de openbare ruimte, de realisatie van meer groene plekken in de stad, de forse uitbreiding van de sport- en jeugdinfrastructuur, de aanpak van het mobiliteitsvraagstuk, de heropleving van het handelscentrum, de verbreding van het onderwijslandschap (extra capaciteit in het basis en secundair onderwijs, aantrekken van hoger onderwijs, ruimer aanbod in het volwassenenonderwijs en het creëren van echt brede scholen) en de zorg voor een veilige stad waar iedereen zich comfortabel voelt. Dit vergt eveneens een sterk bestuur dat de problemen niet uit de weg gaat en ze daadwerkelijk aanpakt, maar vooral een bestuur met een ambitieus beleidsplan dat stap voor stap wordt uitgevoerd.

Wie de kaart van de toekomst trekt, zet volop in op een duurzaam beleid.
Vilvoorde is toe aan een duurzaamheidsrevolutie. De druk op ons milieu moet fors worden verlaagd. Een duurzame samenleving betekent voor velen een grondige gedragswijziging. Een lokaal bestuur is het best geplaatst beleidsniveau om dergelijke gedragswijzigingen te stimuleren. Daarbij kan een duurzaamheidsbeleid zich niet beperken tot een strijd ter reductie van de CO2-uitstoot. We moeten eveneens duidelijke toekomstkeuzes durven maken op het vlak van mobiliteitsgedrag, woonbeleid, afvalbeleid, groenbeleid, …
We zetten de inspanningen verder om, in overleg met inwoners en ondernemers, een pionierstad te worden op vlak van duurzaamheid. We focussen op een sterke verbetering van de luchtkwaliteit, op een toename van hernieuwbare energieproductie op ons grondgebied en op CO2-neutrale stedelijke gebouwen. Dit kan door samenwerking met een energie-coöperatieve, groene obligaties of crowdfunding, zodat elke inwoner betrokken wordt bij de vergroening van onze stad. Bijzondere aandacht gaat naar het verduurzamen van sociale huisvesting. Door die gebouwen energie-efficiënter te maken wordt ook energie-armoede aangepakt. Duurzaamheid en sociaal beleid moeten immers hand in hand gaan.
Een slim mobiliteitsbeleid is de motor van een duurzame stad. We zetten daarom in op het STOEP- principe, op meer deelmobiliteit, ook voor het eigen wagenpark, op slimme stadsdistributie, om zwaar verkeer door het stadscentrum drastisch te verminderen. Het moet een gedragen mobiliteitsplan worden dat sluipverkeer maximaal uit de wijken houdt en de wijken veiliger maakt. We streven ook naar een autoluw stadscentrum, vlot bereikbaar voor bewoners en bezoekers, maar waarbij we het doorgaand verkeer door het stadscentrum ontmoedigen en vooral het zwaar verkeer door het stadscentrum drastisch willen verminderen. Daarnaast wordt er volop ingezet op het versterken en verduurzamen van het openbaar vervoer, oa via de Ringtrambus, een frequentieverhoging van verbindingen en aandacht voor vlotte verbindingen tussen het centrum en de Vilvoordse wijken (in het bijzonder Houtem). De strategische ligging van het treinstation wordt uitgespeeld als knooppunt van duurzame mobiliteit voor de regio. Het stadsbestuur voert een LEZ (lage-emissiezone) in zijn stadscentrum in, naar analogie met Antwerpen en Mechelen. De coalitie heeft de ambitie om middels infrastructuurwerken en sensibiliseringscampagnes van Vilvoorde een fietsstad te maken, met tevens veilige, kwaliteitsvolle voetpaden.
De overgang naar een duurzame lokale economie veronderstelt bijkomende inspanningen inzake digitalisering en innovatie. We maken volop gebruik van de digitale revolutie om de dienstverlening naar en communicatie met onze inwoners te verbeteren. Een stadsapp zorgt voor een optimale parkeerbegeleiding - en dus minder verloren kilometers en uitstoot - en stimuleert tegelijkertijd het lokaal verenigingsleven en de lokale handel. We zetten talentrijke Vilvoordse jongeren aan tot duurzaam ondernemen, o.a. door een fablab te voorzien in onze stad en het uitschrijven van een innovatieprijs. Via een actievere rol in het Europese Burgemeestersconvenant zet Vilvoorde zichzelf op de kaart als groene pionierstad en streven we naar Europese financiering op dit domein.

De toekomst van de stad wordt samen gemaakt. Iedereen moet betrokken worden en zijn!
Als centrumstad met een opvallend hoge diversiteit kampt Vilvoorde eveneens met problemen van structurele uitsluiting en financiële armoede. Vilvoorde ervaart dagelijks het belang van het principe dat iedereen recht heeft op gelijke kansen om vooruit te geraken in het leven. De strijd tegen kinderarmoede moet dé absolute prioriteit zijn in het Vilvoords armoedebeleid. Door een betere en efficiëntere financiële ondersteuning van gezinnen in armoede maar vooral door een stimulerend en integrerend beleid t.a.v. deze kinderen en hun ouders moeten we ervoor zorgen dat ook deze gezinnen er volwaardig bijhoren. De coalitie wenst de automatische toekenning van de vrijetijdspas aan alle kinderen die er recht op hebben.
Door de verdere integratie van stad en OCMW en door het uitwerken van een breed zorgnetwerk rond het Vilvoords Zorgbedrijf en het PWO/Vilvoords Zilverpunt, moeten zorgbehoevende senioren en personen met een beperking volwaardig kunnen participeren aan onze maatschappij en mogen zij niet het slachtoffer worden van isolement en vereenzaming. Een stad die diversiteit omarmt moet bijzondere aandacht hebben voor mensen met een beperking. Deze stadsgenoten ondervinden vaak problemen van toegankelijkheid. Vaak is het vinden van een aangepaste woning erg moeilijk.
Een diverse stad dient eveneens aandacht te hebben voor holebi’s. In onze stad moet iedereen zijn seksuele geaardheid kunnen beleven zonder angst te hebben voor fysieke of verbale agressie.
Bij het uittekenen van het cultuurbeleid – zoals bij de stadsprogrammatie, het Bolwerk, de Kruitfabriek of de Waterfeesten – zal volop worden ingezet op de lokale culturele talenten en verenigingen van Vilvoorde. Vooral de samenwerking tussen verschillende culturen zal worden gestimuleerd. Het stadsbestuur van Vilvoorde zal maximaal gebruik maken van de diversiteit en culturele rijkdom van de stad. Het cultuurbeleid moet steeds tot objectief hebben om de verschillende culturen en gemeenschappen van de stad -Vilvoorde telt meer dan 130 nationaliteiten - actief te betrekken met als objectief bruggen te slaan tussen de verschillende gemeenschappen. Op deze manier kan de toekomst van Vilvoorde als hippe kleurrijke Vlaamse stad ten noorden van Brussel snel een realiteit worden.

Een jeugdige, kleurrijke stad draagt alles in zich om een supersportieve stad te worden.
Sport verbindt en is gezond. Het is de ambitie om elke Vilvoordenaar – ongeacht leeftijd of afkomst – in beweging te krijgen en actief aan het sporten te brengen. Dit veronderstelt een verdere verbreding van de sportmogelijkheden zodat er een aanbod komt naar ieders smaak en voorkeur.
Naast individuele sporten zien de coalitiepartners een grote meerwaarde in het versterken van de ploegsporten. De sterke toename van het aandeel jongeren impliceert een ambitieus investeringsprogramma voor de uitbouw van sportinfrastructuur. Daarbij zal er eveneens over gewaakt worden dat deelname aan ploegsporten voor iedereen een haalbare kaart is door volop in te zetten op laagdrempelige initiatieven. Het stadsbestuur zal zoeken naar methodes om grotere engagementen te krijgen van ouders van sportende kinderen.

Een veilige stad waar iedereen zich thuis voelt.
Zich veilig voelen is een basisvereiste om zich thuis te voelen in de stad. De grootste bedreiging komt uit het verkeer (alcohol- en drugggebruik in het verkeer, foutparkeren, hardrijders, asociaal rijgedrag, ...). Het stadsbestuur wil een zerotolerance beleid op het vlak van verkeersveiligheid. Dit betekent dat tal van straten en schoolomgevingen moeten heringericht worden waardoor snel rijden onmogelijk wordt. Ten aanzien van hardleerse automobilisten zal strenger worden opgetreden. Als centrumstad ten noorden van Brussel wordt de Vilvoordse regio bovendien om de haverklap geconfronteerd met grootstedelijke problemen. Huisjesmelkerij, drugproblemen, rondtrekkende dievenbendes, gewelddadig radicalisme, illegale economie,… vormen permanente bedreigingen voor de veiligheidssituatie. Niettegenstaande de positieve evoluties tijdens de voorbije jaren is een drieledige aanpak essentieel om dergelijke criminaliteitsfenomenen efficiënter aan te pakken. Door een intense betrokkenheid met de bewoners, een constructieve samenwerking met parket en federale politie én door een verhoging van de politiecapaciteit moeten de verziekende criminaliteitsfenomenen fors worden tegengegaan. Door de nieuwe mogelijkheden inzake bestuurlijke handhaving maximaal aan te wenden, inclusief de aanwending van nieuwe veiligheidstechnologie, zal het preventief veiligheidsbeleid verder worden versterkt. Door een verdere uitbreiding van het fietsteam van de politie en door de inzet van gemeenschapswachten en straathoekwerkers wordt de publieke ruimte voor iedereen aangenaam en proper gehouden. Om onze veiligheidsdiensten optimaal te laten functioneren is het noodzakelijk om te voorzien in een nieuwe hedendaagse politiekazerne.
De stad Vilvoorde zal een zerotolerance beleid voeren tegen elke vorm van sluikstorten en gebrek aan respect voor de publieke ruimte.
De stad zal ook een actief beleid voeren rond dierenwelzijn en zal daartoe een actieplan opmaken.

Kwaliteitsvol en duurzaam wonen is de basis om zich thuis te voelen
Om zich thuis te voelen in Vilvoorde is het hebben van een betaalbare kwaliteitsvolle woning essentieel. Mede door de groei van de populatie en door de aanwezigheid van “oudere” arbeidswijken zijn heel wat Vilvoordse gezinnen aangewezen op een relatief dure en slechte woning. Door intelligente inbreidingsprogramma’s en stadsvernieuwingsprojecten, door een kordaat handhavingsbeleid gericht tegen leegstand, verloedering en huisjesmelkerij en door een ambitieus renovatieprogramma van sociale woningen moet de woon- en huurmarkt opnieuw in evenwicht worden gebracht. Het stadsbestuur zal, via financiële subsidies en begeleiding, bewoners bijstaan bij het opwaarderen en duurzaam maken van de eigen woning. In dat licht zal de stedenbouwkundige verordening geëvalueerd en aangepast worden met het oog op het garanderen van kwaliteitsvol, duurzaam en betaalbaar wonen, waarbij ook alternatieve woonvormen (co-housing, kangeroewonen,...) mogelijk worden, maar die gelijktijdig problemen als huisjesmelkerij en overbewoning kordaat aanpakt.

Een superdiverse Vlaamse stad met een gemeenschappelijke Nederlandse taal.
Vilvoorde is een jeugdige, superdiverse Vlaamse stad aan de rand van Brussel. De ontnederlandsing van de regio én de stad zorgt ervoor dat de kennis van het Nederlands belangrijker wordt om de noodzakelijke samenhang en verbondenheid te realiseren. In een stad met meer dan 130 nationaliteiten en waar tientallen talen worden gesproken is een actief taalbeleid essentieel. Meerdere talen beheersen is een grote rijkdom en zorgt voor veel gewaardeerde competenties maar de kennis van het Nederlands als gemeenschappelijke taal is essentieel voor het volwaardig participeren aan de Vilvoordse samenleving én voor het behoud van het Vlaams karakter van de regio en de stad. Het stadsbestuur neemt zich voor hieromtrent een zeer actief beleid te voeren.
Naast een Vlaamse stad is Vilvoorde ook een stad in de wereld. In dat verband zal er gezocht worden naar methodes om internationale solidariteit te versterken, rekening houdend met concrete linken naar de Vilvoordse bevolking.

Maximaal kansen bieden aan kinderen
Vilvoorde is een bijzonder jeugdige stad: het is één van de Vlaamse steden met het grootst aandeel kinderen en jongeren. Dit zorgt voor het bijzonder nijpend probleem van gebrek aan kinderopvang. Dit leidt ertoe dat opvang van baby’s en peuters voor heel wat gezinnen - in het bijzonder kwetsbare gezinnen - vandaag de dag een onhaalbare kaart is.
Dit heeft onder meer tot gevolg dat het activeringsbeleid waarbij vooral alleenstaande mama’s die wensen te werken maar niet kunnen - wegens gebrek aan betaalbare kinderopvang - dreigt stil te vallen.
Het stadsbestuur heeft de ambitie er alles aan te doen om het aantal kinderopvangplaatsen te verdubbelen. We rekenen daarvoor op de steun van de Vlaamse Regering. Hoe vroeger kwetsbare kinderen in een opvangstructuur terecht kunnen - in de kinderopvang, de voorschoolse opvang en het kleuteronderwijs - hoe meer kans op volwaardige participatie in het latere leven.
Om iedereen volop de kans te geven zijn toekomst te maken in Vilvoorde, is het essentieel dat de stad samen met de onderwijsinrichtingen en de welzijnssectoren, een ambitieus flankerend onderwijsbeleid uitbouwt.
Het stadsbestuur zal bijzondere aandacht besteden aan de problematiek van psychische kwetsbaarheid bij kinderen.

De wijken opwaarderen middels wijkcontracten
De voorbije jaren werden heel wat scholen vernieuwd en uitgebreid en werd zwaar geïnvesteerd in Filfurdo, kinderopvang, sport- en jeugdinfrastructuur, voet- en fietspaden, wegen, parken en pleinen. Het hoofdaccent lag daarbij op de grondige vernieuwing van het stadscentrum. Gelijktijdig werd geprobeerd om onze wijken niet te vergeten.
Na de vernieuwing van het handelscentrum en de omgeving van de Grote Markt willen we de komende jaren vooral een aantal wijken grondig opwaarderen. We willen dat niet zomaar doen. We willen een duidelijk engagement om te werken met wijkcontracten. In het eerste jaar van de legislatuur wordt per wijk een investeringsbudget vastgelegd en willen we samen met de bewoners , via budgetparticipatie, duidelijk vastleggen waaraan deze middelen worden besteed. Daarna wordt de stand van zaken jaarlijks besproken met de wijkbewoners. Op deze manier zal ook de Vilvoordenaar zes jaar lang mee bepalen wat er in onze wijken geïnvesteerd moet worden.
Via wijkcomités en buurtfeesten wordt het samenleven in de wijk gestimuleerd. Elke wijk heeft nood aan een of meerdere ontmoetingsplekken waar jongeren, senioren en verenigingen laagdrempelig terecht kunnen voor hun samenkomsten of activiteiten. We streven na om van Vilvoorde een groenere stad te maken waar de natuur en de nog beschikbare open ruimte maximaal wordt behouden in alle wijken.

Armoede bestrijden is mensen vrijheid geven en doen meetellen
Mensen die in armoede leven vechten dagelijks tegen de stress om voldoende eten te hebben, de rekeningen betaald te krijgen, niet op te vallen, hun kinderen toch kansen te geven,…. Mensen in armoede hebben geen of nauwelijks vrijheid. Mensen in armoede geraken ook uitgesloten. Het stadsbestuur wil er alles aan doen dat iedereen meetelt en deelneemt aan onze samenleving. Voor de coalitiepartners is het een prioritaire opdracht om de armoede in het algemeen en bij kinderen in het bijzonder aan te pakken. Maatregelen die werken moeten versterkt worden.
De coalitiepartners kunnen niet leven met het idee dat kinderen zonder eten naar school gaan. we doen er alles aan om de lege brooddozenproblematiek aan te pakken.

Een eerlijk, rechtlijnig en transparant bestuur dat permanent overlegt met zijn inwoners
Vilvoorde wil zijn gezond financieel beleid voortzetten. Om alle ambities van dit bestuursakkoord te realiseren is het cruciaal om erkend te worden als centrumstad. De stad zal tevens de nieuwe decretale mogelijkheden aanwenden om via de stedelijke fiscaliteit bepaalde problemen efficiënter aan te pakken.
Politici moeten telkens opnieuw hun geloofwaardigheid bewijzen. Op lokaal niveau spelen ideologische verschillen een minder doorslaggevende rol. De samenhang, het engagement en de sfeer binnen het stadsbestuur zijn in grote mate bepalend. De partijen engageren zich om op een correcte en loyale manier met andere politieke partijen samen te werken. Het is daarbij essentieel om op een transparante en ethisch correcte manier te besturen. Eerlijkheid en rechtlijnigheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Toelichten wat je doet en doen wat je belooft zijn hierbij essentieel. We zijn er ons daarbij van bewust dat een stadsbestuur maar vooruit geraakt indien het op een goede manier samenwerkt met de bevolking. Werken aan de toekomst van Vilvoorde doen we samen; in eerste instantie met de Vilvoordse jongeren. Zij zijn tenslotte de toekomst van onze stad.
De Vilvoordse meerderheidspartijen willen zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen elke vorm van racisme, discriminatie of ongelijke behandeling. Het stadsbestuur streeft naar een gelukkige stad, waar problemen als eenzaamheid, kwetsbaarheid, discriminatie, uitsluiting geen plaats hebben.
De partners van de coalitie zullen doorwerken om de principes in dit akkoord zo concreet mogelijk te maken tegen de start van de legislatuur. Dit zal ons geen tijd doen verliezen om het meerjarenbeleidsplan op te maken.

namens sp.a: Hans Bonte, Johan Serkeyn
namens Open VLD: Jo De Ro, Geert Bruynseels
namens CD&V: Peter Van Kemseke, Jan Piqueur
namens Groen: Jacques Mevis, Barbara de Bakker