BGO - Buda-Zuid

Buda staat vandaag in de boeken als een verloederd bedrijventerrein op de wip tussen Brussel, Machelen en Vilvoorde. Het gebied is berucht omwille van de talrijk aanwezige opslagplaatsen, groothandels, auto- en bouwmaterialenhandelaars en grijze economie; de files rond de Budabrug en het zwerfvuil op de straten. Toch gloort er hoop voor de toekomst van dit gebied: anders dan in de zone 4 Fonteinen is - vooral in het zuidelijkste deel van de zone Buda - nog heel wat karaktervol erfgoed aanwezig als getuige van het roemruchtige industrieel verleden van de stad. Er bestaat er een mix van wonen en werken.

Het is de visie van de stad om de ganse Buda-zone te laten evolueren tot een levendige wijk waar maakindustrie en kleinschalige economische activiteiten plaats krijgen voor ontwikkeling. Verweving van functies staat centraal. Het is duidelijk dat logistieke functies, alsook mobiliteitsgenerende functies in het gebied moeten geweerd worden. Buda heeft eveneens nood aan zuurstof onder de vorm van nieuwe, bijkomende groene ruimte. Er zal overal moeten worden ingezet op het creëren van verblijfskwaliteit, ordentelijkheid en netheid met een groen karakter, voor zij die er wonen en/of werken.

De stad Vilvoorde heeft initiatief genomen voor de opmaak van één BGO Buda-Zuid (Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling) die loopt vanaf de Budasteenweg (Grens Brussel/Vilvoorde) tot aan de Gillekensstraat (ter hoogte van het Viaduct), verder opgedeeld in twee deelzones (Zone A van de Budasteenweg tot de Louis Brentastraat en Zone B van de Louis Brentastraat tot de Gillekensstraat). Er zijn enerzijds grensoverschrijdende doelstellingen die voor beide deelzones van Buda gelden. Anderzijds zijn er - omwille van de verscheidenheid in het stedenbouwkundig weefsel - per deelzone zeer specifieke doelstellingen en ontwerprichtlijnen vastgelegd.

Dit document zal de lezer inzicht geven wat het richtinggevend kader is om de ontwikkelingen in Buda-Zuid te sturen richting realisatie.