Erkenning van een kind aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK


Met een erkenning verklaar je dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen jouw en het kind. 

Wie kan een kind erkennen?

 • de vader
 • de meemoeder

Waar kan je een kind erkennen?

De gemeente waar:

 • persoon die kind wil erkennen, moeder of kind gedomicilieerd is of
 • waar het kind geboren is

Wanneer kan je een kind erkennen?

 • voor de geboorte, mits het voorleggen van een doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • bij de aangifte van de geboorte
 • na de geboorte – zonder tijdslimiet

Wie moet aanwezig zijn om een kind te erkennen?

De persoon die het kind wil erkennen, komt naar dienst Burgerzaken met:

 • moeder: als het kind jonger is dan 12 jaar
 • moeder en kind: als het kind tussen 12 en 18 jaar is
 • kind: als het kind meerderjarig is of een minderjarig ontvoogd kind is

Wat meebrengen om een kind te erkennen?

 • Identiteitskaarten
 • bij een erkenning voor de geboorte: attest van de dokter met vermoedelijke bevallingsdatum
 • voor erkenning na de geboorte: een recent integraal afschrift van de geboorteakte van het kind

Als u niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat u ook de volgende stukken moet voorleggen: 

 • bewijs van nationaliteit van de moeder en erkenner
 • bewijs van de actuele verblijfplaats van de moeder en erkenner
 • bewijs van ongehuwde staat of ontbinding/nietigverklaring huwelijk van de moeder
 • bewijs van ongehuwde staat of ontbinding/nietigverklaring huwelijk van de erkenner, indien het toepasselijk recht bepaalt dat een gehuwde persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan de echtgeno(o)t(e)

Belangrijk!

 • alle voorgelegde akten/documenten die in het buitenland/consulaat opgesteld zijn (welke door betrokkenen zelf moeten aangevraagd worden), moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie om in België te gebruiken. Alle documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler. De handtekening van de beëdigd vertaler dient gelegaliseerd te zijn door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
 • indien de voor te leggen akten en documenten beschikbaar zijn in België, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand deze zelf opvragen.