Exploitatie- en drankvergunning horeca

EXPLOITATIE- EN DRANKVERGUNNING HORECA AANVRAGEN

Elke horecazaak dient voor de opening verplicht over een gemeentelijke exploitatievergunning te beschikken. Een exploitatievergunning is gebonden aan een bepaald pand en een bepaalde uitbater. Indien een horecazaak overgenomen wordt, dient de nieuwe uitbater een nieuwe exploitatievergunning aan te vragen.

Exploitatievergunning

Wie moet een exploitatievergunning hebben?
Elke uitbater van een horecazaak: dit wil zeggen elke plaats waar eten en/of drinken voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of gratis aangeboden: cafés, restaurants, snackbars, fuifzalen, tavernes, frituren (deze opsomming is niet limitatief).

Hoe en wanneer aanvragen?
De aanvraag voor een exploitatievergunning moet minstens 30 dagen voor de opening of overname van de horecazaak gebeuren.

Een aanvraag kan ingediend worden via het online formulier op de website onderaan deze pagina ofwel door het papieren aanvraagformulier in te vullen, aangetekend op te sturen of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het loket.

Bij te voegen documenten:

 • kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder(s),
 • uittreksel van de ondernemingsgegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
 • de statuten van de onderneming,
 • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 30 dagen van alle zaakvoerders,
 • een register van de feitelijke uitbaters.

Voorwaarden
Vooraleer een exploitatievergunning wordt toegekend, zal de aanvraag aan volgende onderzoeken worden onderworpen:

 • een brandveiligheidsonderzoek: de brandweer zal een controle ter plaatse uitvoeren en hiervan een verslag opstellen,
 • een stedenbouwkundig onderzoek en eventueel een onderzoek naar de milieuwetgeving,
 • een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten,
 • in voorkomend geval, een onderzoek naar het risico op openbare ordeverstoring,
 • in voorkomend geval, een financieel onderzoek,
 • een onderzoek naar de kennis van de Nederlandse taal in het kader van de veiligheid.

De houder van een exploitatievergunning dient zich te allen tijde aan volgende voorwaarden te houden:

 • het bijhouden van een register met minstens de volgende documenten:
  • exploitatievergunning en, in voorkomend geval, de drankvergunning,
  • in voorkomend geval de kansspelvergunning,
  • brandveiligheidsverslag,
  • verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing,
  • een lijst van de namen van alle mogelijke feitelijke uitbaters (natuurlijk persoon), inclusief adres en contactgegevens. Uitbating door een persoon die niet in het register staat, is verboden.
 • het naleven van de politieverordening, in het bijzonder de bepalingen rond geluid en netheid van het openbaar domein,
 • het naleven van het rookverbod,
 • het naleven van de hygiënevereisten, de voorwaarden inzake veiligheid van de voedselketen en het correct omgaan met afvalstoffen,
 • het naleven van de besluitwet op de beteugeling van de dronkenschap,
 • een correcte prijsaanduiding.

Procedure

 • De exploitatievergunning wordt aangevraagd.
 • Het stadsbestuur gaat na of de aanvraag volledig en ontvankelijk is.
 • De aanvraag wordt doorgestuurd naar de brandweer die met de aanvrager contact zal opnemen voor een controlebezoek ter plaatse.
 • De nodige onderzoeken worden gevoerd.
 • Indien de onderzoeken een positief resultaat hebben, kent de burgemeester een exploitatievergunning toe.
 • De aanvrager wordt hiervan via brief in kennis gesteld.

Drankvergunning

Wie moet een drankvergunning hebben?
Elke uitbater van een horecazaak die gegiste en/of sterke dranken wenst te schenken, moet verplicht in het bezit zijn van een drankvergunning.

Hoe en wanneer aanvragen?
De aanvraag voor een drankvergunning kan gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag voor een exploitatievergunning, via hetzelfde formulier. Dezelfde termijnen en formaliteiten gelden hier. Een drankvergunning kan nooit afgeleverd worden zonder een exploitatievergunning.

Voorwaarden
Vooraleer een drankvergunning wordt toegekend, zal de aanvraag aan volgende onderzoeken worden onderworpen:

 • een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden (art. 1 van het KB van 3 april 1953 en artikel 11 van de wet van 28 december 1983),
 • een onderzoek naar de hygiënevoorwaarden, zoals bepaald in artikelen 5 en 6 van het KB van 3 april 1953 en artikel 5, 6 en 7 van het KB van 4 april 1953.

Procedure

Is dezelfde als bij de exploitatievergunning. Beide aanvragen worden tegelijkertijd onderzocht en de vergunning worden desgevallend samen toegekend.