Jeugdraad

De jeugdraad is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het jeugdbeleid van de stad Vilvoorde.

De stedelijke jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993, gewijzigd door het Vlaams parlement op 6 juli 2001, houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid. De statuten van de jeugdraad werden bekrachtigd op de raadszitting van 20 januari 2003 en aangepast in de zitting van 10 februari 2003.

De stedelijke jeugdraad heeft als doel het jeugdbeleid te bevorderen in het belang van alle inwoners van de stad en heeft als taak:

 • Voor de definitieve besluitvorming en op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief, adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid.
 • Overleg en samenwerking tot stand brengen onder de verenigingen, instellingen en diensten voor jeugdwerk, jeugdwelzijnswerk en vrijetijdsbesteding, die wegens hun activiteiten en hun samenstelling moeten worden beschouwd als behorend tot de Nederlandstalige cultuurgemeenschap.
 • Onderzoek verrichten naar en informatie verzamelen over het verenigingsleven en de behoeften van kinderen en jongeren in de stad Vilvoorde.
 • Op de behoeften afgestemde initiatieven nemen en kadervorming ondersteunen.
 • Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van de gemeentebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, meewerken aan het opstellen van de jeugdwerkbeleidsplannen.
 • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het stedelijk beleid bevorderen, alsook de inspraak stimuleren.

Het secretariaat van de jeugdraad wordt verzorgd door de dienst Vrije Tijd.

Samenstelling

De stedelijke jeugdraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

De stemgerechtigde leden zijn:

 • Twee afgevaardigden van de geïnteresseerde Nederlandstalige plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de stad. Elk jeugdwerkinitiatief heeft slechts één stem per stemronde. Een vereniging kan maximaal door twee leden vertegenwoordigd worden in de stedelijke jeugdraad.
 • Geïnteresseerde Nederlandstalige jongeren, gecoöpteerd door de stedelijke jeugdraad. Het aantal leden hiervan kan niet meer bedragen dan 1/3 van het aantal leden bedoeld in het eerste punt.

De niet-stemgerechtigde leden zijn:

 • de schepen bevoegd voor jeugd;
 • de door de gemeenteraad aan te duiden leden.
  Deze leden worden aangeduid indien bepaalde onevenwichten worden aangeduid indien bepaalde onevenwichten worden vastgesteld in de samenstelling van de stedelijke jeugdraad, hetzij omdat bepaalde ideologische of filosofische strekkingen niet vertegenwoordigd zijn, hetzij om andere onevenwichten in de samenstelling bij te sturen;
 • de jeugdconsulent aangeduid door het college van burgemeester en schepenen om de vergaderingen bij te wonen en het secretariaat ervan waar te nemen;
 • politieke mandatarissen, op eender welk politiek niveau actief.