Kadaster

Het kadaster is een afdeling van het Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën die een eigendomsinventarisatie maakt van de grondverdeling om de daaraan gekoppelde taksen te kunnen heffen.
Deze inventarisatie wordt weergegeven op kaarten - kadastrale plannen - die een beeld geven van de perceelsindeling op het grondgebied van de stad Vilvoorde.

Deze kaarten kunnen worden ingekeken bij de stadsdiensten, op de dienst ruimtelijke ordening.

Voor andere kadastrale informatie (eigenaars, kadastraal inkomen van een goed, …) kan je terecht bij de FOD Financiën.

Contact