Klokkenluidersmelding

Procedure klokkenluidersmelding stad en OCMW Vilvoorde, AG Vilvoorde

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die wetsovertredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding.

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij het lokaal bestuur Vilvoorde (stad en OCMW Vilvoorde en AG Vilvoorde) kan melden.

Interne melding

 • Wie kan een interne melding doen
  Je bent een personeelslid van het lokaal bestuur Vilvoorde.

 • Meldpunt
  Je kan een interne melding bij het intern meldpunt. Dit is de algemeen directeur.

 • Hoe melden
  Je kan dit schriftelijk per brief of via e-mail.
  Je kan dit ook telefonisch.
  Je kan ook een fysieke afspraak vragen.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

 • Wie kan een externe melding doen
  -
  Je bent personeelslid van stad of OCMW Vilvoorde en je hebt al een interne melding gedaan maar je bent niet tevreden met de afhandeling. Of je meent dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat.
  - Je bent één van de volgende personen die in het kader van zijn werk informatie over inbreuken heeft:
  • o aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een overheidsinstantie, met inbegrip van leden die niet bij het dagelijks bestuur zijn betrokken, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
  • o aannemers, onderaannemers en leveranciers en iedereen die werkt onder hun toezicht en leiding:
  • o personen die informatie over inbreuken hebben verkregen in een inmiddels beëindigde werkrelatie;
  • o personen van wie de werkrelatie nog moet beginnen en die informatie over inbreuken hebben verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen

 • Schriftelijke melding via e-mail
  Je kan een externe melding schriftelijk doen

  - Brief:
  Je richt je brief aan Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 bus 24, 1000 Brussel.

  - E-mail:
  Je richt je e-mail naar volgend e-mailadres: melding.audit@vlaanderen.be.
 • Telefonische melding
  Je kan telefoneren naar het nummer 02 553 45 55.

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je je melding intern of extern hebt ingediend?

 1. Ontvangstmelding
  Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:
  - je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
  - je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
  - het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

 2. Meer informatie over je melding
  Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:
  - Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
  - Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.