lokaal overleg kinderopvang

Het Vilvoordse lokaal overleg kinderopvang is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op kinderopvang.

Het Overleg kan op eigen initiatief of op vraag van de stad knelpunten signaleren, voorstellen formuleren en adviezen verstrekken inzake kinderopvang

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 bepaalt dat een adviesraad lokaal overleg kinderopvang moet opgestart worden.

De statuten van het Vilvoords lokaal overleg kinderopvang werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 10 september 2007.

De stedelijke adviesraad voor kinderopvang heeft als doel het bevorderen van een integraal kinderopvangbeleid in het belang van alle inwoners van de stad.
Om deze doelstelling te verwezenlijken zal het Vilvoords lokaal overleg:

  1. op vraag van het stadsbestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen en evaluatie houden over alle aangelegenheden betreffende het kinderopvangbeleid;
  2. de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de organisaties die actief zijn in de sector voor kinderopvangbeleid, in de ruimste betekenis van het woord.
  3. activiteiten organiseren in het belang van het beleidsdomein;

Het secretariaat van het lokaal overleg kinderopvang wordt verzorgd door het Sociaal Huis.

Samenstelling

Het Vilvoordse lokaal overleg kinderopvang is minstens samengesteld uit volgende leden:
Stemgerechtigde leden:

  • Een vertegenwoordiger van lokale actoren, rekening houdend met de verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren; het lokaal bestuur wordt in hoedanigheid van actor vertegenwoordigd via ambtenaren;
  • Een vertegenwoordiging van gebruikers;
  • Een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur.

Gemeenteraadsleden kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad.

Kunnen niet-stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad:

  • De bevoegde schepenen;
  • Ambtenaren door het college aangeduid om de adviesraad te ondersteunen;
  • Deskundigen die op initiatief van de adviesraad kunnen uitgenodigd worden;
  • De consulent Lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin.

Het college van burgemeester en schepenen wijst een stedelijke ambtenaar aan om de vergadering van het Vilvoordse lokaal overleg kinderopvang bij te wonen en het secretariaat ervan waar te nemen.

Organisaties die lid wensen te worden van het Vilvoordse lokaal overleg kinderopvang dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij de voorzitter van de raad. De aanvraag tot lidmaatschap wordt voorgelegd op de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.